Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 207
Read then answer the question follow.


Linh is twelve years old. He is in grade 6. He lives in a house with his mother, father and sister. Their house is next to a bookstore. In the neighborhood, there is a restaurant, a market and a stadium. Linh’s father works in the restaurant. His mother work in the market. He has classes from seven thirty to eleven.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:26:23 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
How old is he?
....................................
  A - 
He is twelve.
  B - 
He is eleven.
  C - 
He is twenty.
  D - 
He is eight.
2-
How many people ae there in Linh’s house?
...............................................................
  A - 
There five people in Linh’s house.
  B - 
There are four people in Linh’s house.
  C - 
There are four people in Linh house.
  D - 
There are five people in Linh’s house.
3-
What is next to his house?
.....................................
  A - 
Their house is next to a bookstore .
  B - 
Their house is next to a restaurant .
  C - 
Their house is next to a book .
  D - 
Their house is next to a store .
4-
What time do his classes start?
............................
  A - 
His classes start at 7.00.
  B - 
His classes start at 7.15.
  C - 
His classes start at 7.30.
  D - 
His classes start at 7.40.
5-
What time do his classes finish ?
...........................................
  A - 
His classes begin at 9 o’clock.
  B - 
His classes begin at 10 o’clock.
  C - 
His classes begin at 11 o’clock.
  D - 
His classes begin at 12 o’clock.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 294
English 6 - Test 295
English 6 - Test 298
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
English 6 - Test 290
English 6 - Test 207
Greetings - Test 01
English 6 - Test 291
Big Or Small - Test 05
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
Greetings - Test 05
English 6 - Test 206
English 6 - Test 107
Đề Xuất
English 6 - Test 131
Making Plans - Test 09
Greetings - Test 04
At Home - Test 06
English 6 - Test 80
English 6 - Test 277
The Body - Test 12
English 6 - Test 188
Big or Small - Test 10
Places - Test 03
English 6 - Test 130
English 6 - Test 187
English 6 - Test 61
English 6 - Test 245
English 6 - Test 137
English 6 - Test 21
What Do You Eat? - Test 10
English 6 - Test 149
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters