WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 207
Read then answer the question follow.


Linh is twelve years old. He is in grade 6. He lives in a house with his mother, father and sister. Their house is next to a bookstore. In the neighborhood, there is a restaurant, a market and a stadium. Linh’s father works in the restaurant. His mother work in the market. He has classes from seven thirty to eleven.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:38:57 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
How old is he?
....................................
  A - 
He is twelve.
  B - 
He is eleven.
  C - 
He is twenty.
  D - 
He is eight.
2-
How many people ae there in Linh’s house?
...............................................................
  A - 
There five people in Linh’s house.
  B - 
There are four people in Linh’s house.
  C - 
There are four people in Linh house.
  D - 
There are five people in Linh’s house.
3-
What is next to his house?
.....................................
  A - 
Their house is next to a bookstore .
  B - 
Their house is next to a restaurant .
  C - 
Their house is next to a book .
  D - 
Their house is next to a store .
4-
What time do his classes start?
............................
  A - 
His classes start at 7.00.
  B - 
His classes start at 7.15.
  C - 
His classes start at 7.30.
  D - 
His classes start at 7.40.
5-
What time do his classes finish ?
...........................................
  A - 
His classes begin at 9 o’clock.
  B - 
His classes begin at 10 o’clock.
  C - 
His classes begin at 11 o’clock.
  D - 
His classes begin at 12 o’clock.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
Big Or Small - Test 05
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 05
Greetings - Test 03
Đề Xuất
Activities And Seasons - Test 10
The Body - Test 03
Making Plans - Test 01
Sport And Pastimes - Test 09
English 6 - Test 290
English 6 - Test 104
English 6 - Test 249
Making Plans - Test 03
English 6 - Test 14
Greetings - Test 08
English 6 - Test 196
English 6 - Test 95
English 6 - Test 108
English 6 - Test 34
English 6 - Test 93
Activities And Seasons - Test 01
English 6 - Test 209
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters