Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 291
Choose the correct words to complete the sentences.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:21:39 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Look! The teacher ....................
  A - 
come
  B - 
comes
  C - 
coming
  D - 
is coming
2-
I’m tired. I’d like .................... down.
  A - 
sit
  B - 
sitting
  C - 
to sit
  D - 
to sitting
3-
There .................... any noodles.
  A - 
is
  B - 
isn’t
  C - 
are
  D - 
aren’t
4-
A: Can I .................... you?
B: Yes. I’d like some cooking oil.
  A - 
help
  B - 
to help
  C - 
helping
  D - 
help to
5-
What would you like .................... breakfast?
  A - 
on
  B - 
of
  C - 
for
  D - 
at
6-
He .................... to the movies.
  A - 
goes often
  B - 
often goes
  C - 
is often going
  D - 
going
7-
A: What’s the weather .................... in the summer?
B: It’s hot.
  A - 
is
  B - 
are
  C - 
like
  D - 
likes
8-
A: .................... are you going to stay in Ca Mau?
B: For a week.
  A - 
How much
  B - 
How often
  C - 
How long
  D - 
How many
9-
A: What’s his ....................?
B: He’s Japanese.
  A - 
nationality
  B - 
class
  C - 
weather
  D - 
motorbike
10-
Her school is .................... than his school.
  A - 
small
  B - 
smaller
  C - 
the smaller
  D - 
smallest
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
Big Or Small - Test 05
At School - Test 02
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 05
Greetings - Test 03
Đề Xuất
What Do You Eat? - Test 04
Activities And Seasons - Test 01
English 6 - Test 42
Making Plans - Test 06
Things To Do - Test 03
English 6 - Test 144
Sport And Pastimes - Test 11
Greetings - Test 06
English 6 - Test 03
English 6 - Test 60
English 6 - Test 269
Making Plans - Test 08
English 6 - Test 297
English 6 - Test 89
English 6 - Test 39
English 6 - Test 122
English 6 - Test 278
English 6 - Test 104
Man And The Environment - Test 06
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters