Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 291
Choose the correct words to complete the sentences.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:56:05 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Look! The teacher ....................
  A - 
come
  B - 
comes
  C - 
coming
  D - 
is coming
2-
I’m tired. I’d like .................... down.
  A - 
sit
  B - 
sitting
  C - 
to sit
  D - 
to sitting
3-
There .................... any noodles.
  A - 
is
  B - 
isn’t
  C - 
are
  D - 
aren’t
4-
A: Can I .................... you?
B: Yes. I’d like some cooking oil.
  A - 
help
  B - 
to help
  C - 
helping
  D - 
help to
5-
What would you like .................... breakfast?
  A - 
on
  B - 
of
  C - 
for
  D - 
at
6-
He .................... to the movies.
  A - 
goes often
  B - 
often goes
  C - 
is often going
  D - 
going
7-
A: What’s the weather .................... in the summer?
B: It’s hot.
  A - 
is
  B - 
are
  C - 
like
  D - 
likes
8-
A: .................... are you going to stay in Ca Mau?
B: For a week.
  A - 
How much
  B - 
How often
  C - 
How long
  D - 
How many
9-
A: What’s his ....................?
B: He’s Japanese.
  A - 
nationality
  B - 
class
  C - 
weather
  D - 
motorbike
10-
Her school is .................... than his school.
  A - 
small
  B - 
smaller
  C - 
the smaller
  D - 
smallest
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
Big Or Small - Test 05
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 05
Greetings - Test 03
Đề Xuất
English 6 - Test 275
Man And The Environment - Test 05
English 6 - Test 105
English 6 - Test 87
English 6 - Test 170
English 6 - Test 101
English 6 - Test 82
Making Plans - Test 08
Man And The Environment - Test 06
English 6 - Test 259
Sport And Pastimes - Test 07
Staying Healthy - Test 04
English 6 - Test 116
English 6 - Test 140
Your House - Test 02
English 6 - Test 141
English 6 - Test 213
English 6 - Test 120
Places - Test 03
Your House - Test 01
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters