WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Greetings - Test 02
Choose the correct answer. Only one answer is correct.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:11:44 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
A: Are you doctors?
B: ________ .
  A - 
Yes, you are.
  B - 
Yes, they’re.
  C - 
Yes, I am.
  D - 
Yes, we are.
2-
A: How old are you?
B: ________ .
  A - 
I’m thirteen.
  B - 
I’m John.
  C - 
I’m fine, thanks.
  D - 
I’m a student.
3-
Mark lives _______ Manchester.
  A - 
in
  B - 
on
  C - 
at
  D - 
under
4-
A: What _______ these?
B: They’re carrots.
  A - 
be
  B - 
am
  C - 
is
  D - 
are
5-
eight + six = _______ .
  A - 
twelve
  B - 
thirteen
  C - 
fourteen
  D - 
fifteen
6-
A: _______ are they?
B: They’re my classmates.
  A - 
What
  B - 
Who
  C - 
Why
  D - 
Where
7-
Which verb adds_es in the third person?
  A - 
teach
  B - 
eat
  C - 
listen
  D - 
walk
8-
Which word is the odd one out?
  A - 
ten
  B - 
sixteen
  C - 
eighteen
  D - 
third
9-
Hello, Minh. _______ is Long.
  A - 
This
  B - 
These
  C - 
Those
  D - 
They
10-
When you meet your friend at 3pm, you say :
  A - 
Good morning
  B - 
Good afternoon
  C - 
Good evening
  D - 
Goodnight
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 293
English 6 - Test 292
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
English 6 - Test 298
English 6 - Test 207
Greetings - Test 01
Man And The Environment - Test 05
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
At School - Test 02
English 6 - Test 124
English 6 - Test 206
Greetings - Test 02
Greetings - Test 03
Greetings - Test 05
At School - Test 01
Đề Xuất
English 6 - Test 55
English 6 - Test 291
At School - Test 01
English 6 - Test 184
English 6 - Test 60
English 6 - Test 56
English 6 - Test 127
English 6 - Test 108
English 6 - Test 297
English 6 - Test 282
English 6 - Test 26
English 6 - Test 214
English 6 - Test 154
Things To Do - Test 05
Staying Healthy - Test 04
English 6 - Test 196
Out And About - Test 01
Making Plans - Test 11
At School - Test 05
At School - Test 06
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters