WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Greetings - Test 02
Choose the correct answer. Only one answer is correct.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:53:29 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
A: Are you doctors?
B: ________ .
  A - 
Yes, you are.
  B - 
Yes, they’re.
  C - 
Yes, I am.
  D - 
Yes, we are.
2-
A: How old are you?
B: ________ .
  A - 
I’m thirteen.
  B - 
I’m John.
  C - 
I’m fine, thanks.
  D - 
I’m a student.
3-
Mark lives _______ Manchester.
  A - 
in
  B - 
on
  C - 
at
  D - 
under
4-
A: What _______ these?
B: They’re carrots.
  A - 
be
  B - 
am
  C - 
is
  D - 
are
5-
eight + six = _______ .
  A - 
twelve
  B - 
thirteen
  C - 
fourteen
  D - 
fifteen
6-
A: _______ are they?
B: They’re my classmates.
  A - 
What
  B - 
Who
  C - 
Why
  D - 
Where
7-
Which verb adds_es in the third person?
  A - 
teach
  B - 
eat
  C - 
listen
  D - 
walk
8-
Which word is the odd one out?
  A - 
ten
  B - 
sixteen
  C - 
eighteen
  D - 
third
9-
Hello, Minh. _______ is Long.
  A - 
This
  B - 
These
  C - 
Those
  D - 
They
10-
When you meet your friend at 3pm, you say :
  A - 
Good morning
  B - 
Good afternoon
  C - 
Good evening
  D - 
Goodnight
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
Big Or Small - Test 05
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 05
Greetings - Test 03
Đề Xuất
Man And The Environment - Test 11
English 6 - Test 164
English 6 - Test 77
Sport And Pastimes - Test 07
English 6 - Test 09
Out And About - Test 06
Things To Do - Test 09
Man And The Environment - Test 10
English 6 - Test 191
English 6 - Test 162
English 6 - Test 115
English 6 - Test 66
English 6 - Test 81
The Body - Test 01
English 6 - Test 54
English 6 - Test 125
At School - Test 07
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters