Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

At Home - Test 07
Choose the word that best fits each of the blank spaces.


Tim: Who is (1)_______?
Sharon: It's me. Sharon.
Tim: Oh, hi. Come (2) ___________.
Sharon: (3) __________ a nice apartment!
Tim: Thank you.
Sharon: That's a (4)____________ couch! And what a great lamp!
Tim: Thanks. This is my (5)______ room.
Sharon: I can see why.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:09:56 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
he
  B - 
she
  C - 
it
  D - 
you
2-
(2)
  A - 
in
  B - 
at
  C - 
on
  D - 
a & c
3-
(3)
  A - 
How
  B - 
What
  C - 
Why
  D - 
Who
4-
(4)
  A - 
beautiful
  B - 
delicious
  C - 
wet
  D - 
bigger
5-
(5)
  A - 
boring
  B - 
liking
  C - 
most
  D - 
favorite
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
After School - Test 06
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
English 7 - Test 183
English 7 - Test 177
English 7 - Test 182
English 7 - Test 176
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 185
English 7 - Test 175
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 02
Đề Xuất
Personal Information - Test 03
At School - Test 01
English 7 - Test 71
English 7 - Test 87
English 7 - Test 46
English 7 - Test 155
English 7 - Test 120
English 7 - Test 59
The World Of Work - Test 07
Work And Play - Test 04
English 7 - Test 154
English 7 - Test 35
English 7 - Test 134
English 7 - Test 15
English 7 - Test 77
English 7 - Test 54
English 7 - Test 20
English 7 - Test 162
English 7 - Test 182
English 7 - Test 183
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters