WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

Work And Play - Test 08
Choose the word that best fits each of the blank spaces.


(1) ______ school, we study many things. In (2) ________, we learn about books and around essays. In History, we study past and present events in Viet Nam and around the world. In Geography, we study different (3) ________ and their people. In Physics, we learn about (4) __________ things work. In the Language class, we study English. We study many other things as well, (5) _______ Music, Sport and Art. We enjoy all of our classes.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:45:31 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
In
  B - 
At
  C - 
On
  D - 
Under
2-
(2)
  A - 
Literature
  B - 
Math
  C - 
Electronics
  D - 
Biology
3-
(3)
  A - 
mountains
  B - 
cities
  C - 
countries
  D - 
villages
4-
(4)
  A - 
what
  B - 
where
  C - 
why
  D - 
how
5-
(5)
  A - 
such as
  B - 
like
  C - 
as
  D - 
a & b
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
English 7 - Test 182
English 7 - Test 183
English 7 - Test 180
English 7 - Test 179
English 7 - Test 177
English 7 - Test 01
English 7 - Test 178
English 7 - Test 176
English 7 - Test 185
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
At Home And Away - Test 02
English 7 - Test 02
English 7 - Test 154
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 175
English 7 - Test 04
Đề Xuất
English 7 - Test 160
English 7 - Test 101
Places - Test 06
English 7 - Test 147
English 7 - Test 113
At School - Test 09
English 7 - Test 145
Work And Play - Test 04
English 7 - Test 44
English 7 - Test 15
English 7 - Test 150
English 7 - Test 29
English 7 - Test 108
Back To School - Test 05
English 7 - Test 24
English 7 - Test 118
English 7 - Test 26
English 7 - Test 183
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters