WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc nghiệm PhotoShop - Bài 29
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:48:42 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Để giảm kích thước của nét cọ, nhấn phím:
  A - 
Ctrl + ]
  B - 
]
  C - 
Ctrl + [
  D - 
[
2-
Để lấy vùng giao giữa hai vùng chọn, nhấn kèm:
  A - 
Ctrl + Alt
  B - 
Thanh Spacebar
  C - 
Shift + Alt
  D - 
Shift + Ctrl
3-
Lệnh Feather trong menu Select có tác dụng:
  A - 
Làm nhòe biên vùng chọn
  B - 
Làm sắc nét biên vùng chọn
  C - 
Mở rộng vùng chọn
  D - 
Thu hẹp vùng chọn
4-
Để di chuyển một layer xuống dưới một layer khác (trừ background), nhấn:
  A - 
Ctrl + [
  B - 
Alt + ]
  C - 
Ctrl + ]
  D - 
Alt + [
5-
Mầu ngầm định trong photoshop (Foreground/ background) là:
  A - 
Trắng/ Đen
  B - 
Trắng/ trong suốt
  C - 
Đen/trắng
  D - 
Đen/trong suốt
6-
Trên hình ảnh đã có vùng chọn, việc tạo một vùng chọn mới có giữ phím Shift sẽ cho kết quả:
  A - 
Cộng hai vùng chọn
  B - 
Trừ hai vùng chọn
  C - 
Lấy phần giao của hai vùng chọn
  D - 
Vùng chọn đã tạo trước đó được bỏ đi
7-
Trên hình ảnh đã có vùng chọn, việc tạo một vùng chọn mới có giữ phím Alt sẽ cho kết quả:
  A - 
Cộng hai vùng chọn
  B - 
Trừ hai vùng chọn
  C - 
Lấy phần giao của hai vùng chọn
  D - 
Vùng chọn đã tạo trước đó được bỏ đi
8-
Khi tạo file mới, mầu của file mới tạo là mầu
  A - 
Trắng (white)
  B - 
Trong suốt (transparent)
  C - 
Tuỳ chọn trong hộp thoại
  D - 
Màu đen
9-
Lệnh File \ Open cho phép mở ảnh có định dạng:
  A - 
JPG
  B - 
GIF
  C - 
PSD
  D - 
Tất cả các định dạng file ảnh trên
10-
Định dạng file chuẩn của Photoshop là :
  A - 
JPG
  B - 
PST
  C - 
PSD
  D - 
Tất cả các định dạng file ảnh
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc nghiệm AutoCAD - Bài 02
Trắc Nghiệm UML - Bài 13
Trắc Nghiệm UML - Bài 01
Trắc Nghiệm Corel Draw - Bài 01
Trắc nghiệm AutoCAD - Bài 01
Trắc Nghiệm UML - Bài 04
Trắc Nghiệm UML - Bài 02
Trắc nghiệm PhotoShop - Bài 36
Trắc Nghiệm UML - Bài 03
Trắc nghiệm PhotoShop - Bài 39
Trắc Nghiệm UML - Bài 05
Trắc Nghiệm UML - Bài 09
Trắc nghiệm AutoCAD - Bài 03
Trắc Nghiệm UML - Bài 07
Trắc Nghiệm UML - Bài 06
Trắc Nghiệm UML - Bài 10
Trắc Nghiệm UML - Bài 75
Trắc Nghiệm UML - Bài 14
Trắc Nghiệm UML - Bài 17
Trắc Nghiệm UML - Bài 11
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm (English) - Bài 44
Trắc Nghiệm UML - Bài 10
Trắc Nghiệm UML - Bài 29
Trắc Nghiệm HDJ - Bài 04
Trắc Nghiệm HDJ - Bài 09
Trắc Nghiệm UML - Bài 21
Trắc Nghiệm Corel Draw - Bài 01
Trắc nghiệm PhotoShop - Bài 35
Trắc Nghiệm Kỹ Nghệ Phần Mềm - Bài 03
Trắc Nghiệm UML - Bài 06
Trắc Nghiệm UML - Bài 31
Trắc Nghiệm UML - Bài 03
Trắc Nghiệm HDJ - Bài 05
Trắc Nghiệm HDJ - Bài 12
Trắc Nghiệm Kỹ Nghệ Phần Mềm - Bài 08
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm (English) - Bài 26
Trắc Nghiệm UML - Bài 58
Trắc Nghiệm UML - Bài 17
Trắc nghiệm PhotoShop - Bài 09
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm (English) - Bài 20
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters