WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

After School - Test 12
Choose the word that best fits each of the blank spaces.


Tom and his younger brother enjoy different activities (1) __________ school hours. Tom wants to be an actor. Acting is his (2) _________ pastime. He is member of the school theater group. At present, his group (3) _________ a play for the school anniversary (4) ____________. He also plays soccer and volleyball (5) ___________ his free time. Tim's (6) _________ are different from his elder brother. He's not very sporty. After school, he usually goes home and (7) _________ TV. (8) ___________ he reads a library book or comics but most of the time he lies (9) _________ the couch (10) _________ of the TV.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 20:26:33 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
after
  B - 
before
  C - 
of
  D - 
2-
(2)
  A - 
common
  B - 
popular
  C - 
interested
  D - 
favorite
3-
(3)
  A - 
rehearse
  B - 
rehearses
  C - 
is rehearsing
  D - 
will rehearse
4-
(4)
  A - 
celebrate
  B - 
celebrating
  C - 
celebrated
  D - 
celebration
5-
(5)
  A - 
in
  B - 
at
  C - 
on
  D - 
when
6-
(6)
  A - 
pastime
  B - 
pastimes
  C - 
free time
  D - 
free times
7-
(7)
  A - 
watch
  B - 
to watch
  C - 
watches
  D - 
watching
8-
(8)
  A - 
Sometimes
  B - 
Now
  C - 
Many times
  D - 
Never
9-
(9)
  A - 
on
  B - 
in
  C - 
at
  D - 
under
10-
(10)
  A - 
next
  B - 
near
  C - 
in front
  D - 
before
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 7 - Test 181
English 7 - Test 184
English 7 - Test 182
English 7 - Test 183
English 7 - Test 179
English 7 - Test 177
English 7 - Test 01
English 7 - Test 180
English 7 - Test 178
English 7 - Test 176
English 7 - Test 185
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 02
English 7 - Test 32
English 7 - Test 155
English 7 - Test 154
English 7 - Test 175
English 7 - Test 04
English 7 - Test 151
Đề Xuất
At Home - Test 04
At School - Test 06
English 7 - Test 132
English 7 - Test 16
English 7 - Test 180
English 7 - Test 08
English 7 - Test 33
English 7 - Test 157
After School - Test 08
English 7 - Test 47
English 7 - Test 40
English 7 - Test 179
At Home And Away - Test 10
Back To School - Test 09
At School - Test 04
English 7 - Test 115
English 7 - Test 48
English 7 - Test 91
Back To School - Test 05
English 7 - Test 125
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters