Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

Places - Test 09
Read the following passage and choose the item that best answers each of the questions about it.


Tourist: Excuse me. How do I get to the nearest hotel?
Man: Walk along An Duong Vuong Street to Tran Binh Trong Street. Turn left and go about 200 meters. Walk up the street past the next intersection. The hotel is on you right.
Tourist: OK. Just a second. I go to Tran Binh Trong Street. And then I turn right and then .....
Man: No. Don't turn right. Turn left and walk about 200 meters. Just past the next intersection. You can't miss it.
Tourist: OK, thanks.
Man: You're welcome.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 03:08:46 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
The tourist wants ___________.
  A - 
to know where the nearest hotel is
  B - 
to know how to get to the nearest hotel
  C - 
the man to show him/ her the way to the nearest hotel
  D - 
All are correct
2-
Where is the nearest hotel?
  A - 
On An Duong Vuong Street.
  B - 
On Tran Binh Trong Street.
  C - 
On the right.
  D - 
No information
3-
How can the tourist get the hotel?
  A - 
By taxi
  B - 
By car
  C - 
By bus
  D - 
On foot
4-
How many intersections will the tourist meet?
  A - 
One
  B - 
Two
  C - 
Three
  D - 
No information
5-
It's __________ to find out the hotel.
  A - 
important
  B - 
easy
  C - 
difficult
  D - 
hard
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
After School - Test 06
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
English 7 - Test 183
English 7 - Test 177
English 7 - Test 182
English 7 - Test 176
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 185
English 7 - Test 175
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 02
Đề Xuất
English 7 - Test 138
English 7 - Test 183
At Home And Away - Test 01
English 7 - Test 43
At Home - Test 05
At Home And Away - Test 12
Places - Test 03
English 7 - Test 35
English 7 - Test 34
English 7 - Test 180
English 7 - Test 66
English 7 - Test 80
English 7 - Test 86
Personal Information - Test 01
English 7 - Test 128
Personal Information - Test 06
English 7 - Test 181
English 7 - Test 84
The World Of Work - Test 08
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters