Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

Personal Information - Test 07
Choose the word that best fits each of the blank spaces.


Next weekend, I will go to a party (1)_____ my friend Peter's house. I (2) _____ get there with my friend Kay. I will bring (3) ______ drinks and flowers. Kay will bring some cakes and sweets. I will play the guitar and we will sing the old songs. After that, we will (4) ______ to eat. There will be a lot of food. We will have (5) _____.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:27:25 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
in
  B - 
at
  C - 
on
  D - 
to
2-
(2)
  A - 
will
  B - 
should
  C - 
can
  D - 
3-
(3)
  A - 
much
  B - 
many
  C - 
lot
  D - 
some
4-
(4)
  A - 
come
  B - 
come in
  C - 
sit down
  D - 
seat down
5-
(5)
  A - 
fun
  B - 
a lot of fun
  C - 
a great time
  D - 
All are correct
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
After School - Test 06
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
English 7 - Test 183
English 7 - Test 177
English 7 - Test 182
English 7 - Test 176
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 185
English 7 - Test 175
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 02
Đề Xuất
English 7 - Test 135
English 7 - Test 36
English 7 - Test 09
English 7 - Test 29
English 7 - Test 37
Personal Information - Test 05
At Home And Away - Test 12
English 7 - Test 80
English 7 - Test 164
The World Of Work - Test 12
At School - Test 02
The World Of Work - Test 06
English 7 - Test 179
After School - Test 03
Work And Play - Test 11
At Home - Test 10
English 7 - Test 72
English 7 - Test 82
English 7 - Test 157
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters