Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 103
Read the text and then choose the best answer to complete it.


Nam: How (1) ______________ your weekend?
An: Oh, my weekend was terrific, thanks.
Nam: What (2) ___________ you do on Saturday?
An: Well, on Saturday, I ran in the marathon. Guess what? I was third!
Nam: Congratulations! And what (3) ______________ Sunday?
An: I didn't do much on Sunday until the evening. Then I went to see the new James Bond movie.
Nam: Did you enjoy (4) ____________ ?
An: Yes, I really enjoyed it. It's worth seeing. Well, how about you? How (5) ___________ your weekend?
Nam: Oh, it was terrible.
An: Really? What was the matter?
Nam: Nothing much. That was the trouble!
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:37:53 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
was
  B - 
were
  C - 
are
  D - 
is
2-
(2)
  A - 
do
  B - 
does
  C - 
did
  D - 
done
3-
(3)
  A - 
about
  B - 
is
  C - 
for
  D - 
of
4-
(4)
  A - 
they
  B - 
there
  C - 
  D - 
it
5-
(5)
  A - 
were
  B - 
it
  C - 
was
  D - 
be
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
After School - Test 06
English 7 - Test 183
English 7 - Test 177
English 7 - Test 182
English 7 - Test 176
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 185
English 7 - Test 175
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 02
Đề Xuất
English 7 - Test 34
English 7 - Test 119
English 7 - Test 63
Personal Information - Test 02
English 7 - Test 117
English 7 - Test 180
English 7 - Test 185
At Home - Test 11
The World Of Work - Test 03
Personal Information - Test 07
English 7 - Test 150
At Home - Test 02
Personal Information - Test 10
English 7 - Test 101
English 7 - Test 60
Places - Test 11
English 7 - Test 93
At School - Test 11
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters