WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 103
Read the text and then choose the best answer to complete it.


Nam: How (1) ______________ your weekend?
An: Oh, my weekend was terrific, thanks.
Nam: What (2) ___________ you do on Saturday?
An: Well, on Saturday, I ran in the marathon. Guess what? I was third!
Nam: Congratulations! And what (3) ______________ Sunday?
An: I didn't do much on Sunday until the evening. Then I went to see the new James Bond movie.
Nam: Did you enjoy (4) ____________ ?
An: Yes, I really enjoyed it. It's worth seeing. Well, how about you? How (5) ___________ your weekend?
Nam: Oh, it was terrible.
An: Really? What was the matter?
Nam: Nothing much. That was the trouble!
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 12:49:52 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
was
  B - 
were
  C - 
are
  D - 
is
2-
(2)
  A - 
do
  B - 
does
  C - 
did
  D - 
done
3-
(3)
  A - 
about
  B - 
is
  C - 
for
  D - 
of
4-
(4)
  A - 
they
  B - 
there
  C - 
  D - 
it
5-
(5)
  A - 
were
  B - 
it
  C - 
was
  D - 
be
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
English 7 - Test 183
English 7 - Test 182
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 177
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 176
English 7 - Test 185
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
After School - Test 06
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 175
English 7 - Test 02
English 7 - Test 154
Đề Xuất
English 7 - Test 32
English 7 - Test 123
English 7 - Test 15
Places - Test 07
Back To School - Test 09
At School - Test 01
Back To School - Test 05
Work And Play - Test 05
English 7 - Test 40
At Home - Test 11
Personal Information - Test 12
English 7 - Test 143
Places - Test 03
English 7 - Test 42
At Home And Away - Test 05
English 7 - Test 145
Back To School - Test 07
English 7 - Test 118
English 7 - Test 184
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters