WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 159
Choose the right word or phrase that best completes the sentence.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 14:00:53 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Where …………. you last Sunday ?
  A - 
is
  B - 
was
  C - 
are
  D - 
were
2-
Last week, Mr. Tan…………….to Ho Chi Minh City for a trip.
  A - 
go
  B - 
went
  C - 
going
  D - 
goes
3-
- What is your …………, Lan?
- I’m 45 kilos.
  A - 
weight
  B - 
height
  C - 
age
  D - 
name
4-
- ……………is this book?
- It’s 4,000 dong.
  A - 
How much
  B - 
How old
  C - 
How many
  D - 
How tall
5-
Yesterday, I …………….to school because I was sick.
  A - 
goes
  B - 
go
  C - 
went
  D - 
didn’t go
6-
Hoa ………………her teeth three times every day.
  A - 
brushes
  B - 
brushing
  C - 
brush
  D - 
brushed
7-
- Did you buy any souvenirs in Nha Trang ?
- Yes, I …………… d.
  A - 
do
  B - 
am
  C - 
does
  D - 
did
8-
I live ……………Quang Tri town with my grandmother.
  A - 
on
  B - 
at
  C - 
between
  D - 
in
9-
- ……………..did Lan go to the dentist’s last week?
- Because she had a bad toothache.
  A - 
What
  B - 
Why
  C - 
When
  D - 
Where
10-
Would you………….…me to the post office, please?
  A - 
take
  B - 
took
  C - 
taking
  D - 
to take
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
English 7 - Test 182
English 7 - Test 183
English 7 - Test 180
English 7 - Test 179
English 7 - Test 177
English 7 - Test 01
English 7 - Test 178
English 7 - Test 176
English 7 - Test 185
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
At Home And Away - Test 02
English 7 - Test 02
English 7 - Test 154
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 175
English 7 - Test 04
Đề Xuất
English 7 - Test 97
English 7 - Test 121
English 7 - Test 65
English 7 - Test 15
Personal Information - Test 02
English 7 - Test 18
Work And Play - Test 10
English 7 - Test 99
English 7 - Test 160
English 7 - Test 167
At School - Test 06
At Home - Test 08
English 7 - Test 119
Back To School - Test 01
English 7 - Test 179
English 7 - Test 84
English 7 - Test 04
English 7 - Test 59
Places - Test 05
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters