Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 159
Choose the right word or phrase that best completes the sentence.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:43:25 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Where …………. you last Sunday ?
  A - 
is
  B - 
was
  C - 
are
  D - 
were
2-
Last week, Mr. Tan…………….to Ho Chi Minh City for a trip.
  A - 
go
  B - 
went
  C - 
going
  D - 
goes
3-
- What is your …………, Lan?
- I’m 45 kilos.
  A - 
weight
  B - 
height
  C - 
age
  D - 
name
4-
- ……………is this book?
- It’s 4,000 dong.
  A - 
How much
  B - 
How old
  C - 
How many
  D - 
How tall
5-
Yesterday, I …………….to school because I was sick.
  A - 
goes
  B - 
go
  C - 
went
  D - 
didn’t go
6-
Hoa ………………her teeth three times every day.
  A - 
brushes
  B - 
brushing
  C - 
brush
  D - 
brushed
7-
- Did you buy any souvenirs in Nha Trang ?
- Yes, I …………… d.
  A - 
do
  B - 
am
  C - 
does
  D - 
did
8-
I live ……………Quang Tri town with my grandmother.
  A - 
on
  B - 
at
  C - 
between
  D - 
in
9-
- ……………..did Lan go to the dentist’s last week?
- Because she had a bad toothache.
  A - 
What
  B - 
Why
  C - 
When
  D - 
Where
10-
Would you………….…me to the post office, please?
  A - 
take
  B - 
took
  C - 
taking
  D - 
to take
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
After School - Test 06
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
English 7 - Test 183
English 7 - Test 177
English 7 - Test 182
English 7 - Test 176
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 185
English 7 - Test 175
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 02
Đề Xuất
At Home - Test 07
English 7 - Test 103
Work And Play - Test 08
At Home And Away - Test 10
English 7 - Test 92
At School - Test 03
At Home And Away - Test 06
English 7 - Test 85
English 7 - Test 83
English 7 - Test 97
English 7 - Test 104
English 7 - Test 160
English 7 - Test 161
At School - Test 11
English 7 - Test 172
Places - Test 10
Places - Test 12
English 7 - Test 39
At School - Test 07
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters