Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 134
Choose the best answer and fill into the blank.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:47:10 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
- ……………grade are you in?
- I’m in grade 6.
  A - 
Who
  B - 
Which
  C - 
Where
  D - 
When
2-
He listen…………………….music.
  A - 
for
  B - 
of
  C - 
to
  D - 
about
3-
She……………her face
  A - 
watch
  B - 
washes
  C - 
wash
  D - 
brushes
4-
Do……………..play games?
  A - 
children
  B - 
girl
  C - 
boy
  D - 
student
5-
The school is ………………………my house
  A - 
next
  B - 
behind of
  C - 
next to
  D - 
in front
6-
…..do you have English?
  A - 
Where
  B - 
When
  C - 
What
  D - 
Who
7-
I go to school ………foot
  A - 
by
  B - 
in
  C - 
with
  D - 
on
8-
It's seven thirty and Minh is late…………….. school.
  A - 
to
  B - 
at
  C - 
for
  D - 
in
9-
I live in the country. There is a rice paddy near…………….. house.
  A - 
an
  B - 
my
  C - 
the
  D - 
a
10-
There is a yard…………….. my house.
  A - 
next
  B - 
left
  C - 
in front of
  D - 
right
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
Big Or Small - Test 05
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 05
Greetings - Test 03
Đề Xuất
Man And The Environment - Test 08
English 6 - Test 40
English 6 - Test 22
English 6 - Test 13
English 6 - Test 52
English 6 - Test 151
Countries - Test 09
English 6 - Test 189
Staying Healthy - Test 04
English 6 - Test 105
English 6 - Test 08
English 6 - Test 247
English 6 - Test 295
English 6 - Test 175
English 6 - Test 57
Staying Healthy - Test 05
English 6 - Test 38
Sport And Pastimes - Test 04
Man And The Environment - Test 06
What Do You Eat? - Test 05
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters