WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 126
Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below:
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:43:10 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
- __________ visiting Halong Bay?
– That’s a good idea!
  A - 
How about
  B - 
Let’s
  C - 
What about
  D - 
A&C are correct
2-
Does Nam often play marbles __________recess?
  A - 
on
  B - 
at
  C - 
in
  D - 
between
3-
Students have two __________each day.
  A - 
20-minutes breaks
  B - 
20-minute breaks
  C - 
20-minute break
  D - 
20-minutes break
4-
- __________do you go to bed?
- At nine.
  A - 
What
  B - 
When
  C - 
What time
  D - 
Where
5-
Hanoi is the capital city, but it is __________than HCM City.
  A - 
the smaller
  B - 
smaller
  C - 
smallest
  D - 
small
6-
The summer vacation usually __________for almost three months.
  A - 
is lasting
  B - 
lasts
  C - 
is
  D - 
will last
7-
My homework __________about two hours each day.
  A - 
takes
  B - 
costs
  C - 
uses
  D - 
spends
8-
She learns __________to use a computer in Computer Science classes.
  A - 
how
  B - 
what
  C - 
which
  D - 
when
9-
Which is the eighth month of the year?
  A - 
September
  B - 
February
  C - 
November
  D - 
August
10-
- Where ____________________ from ?
– England.
  A - 
is she
  B - 
does she come
  C - 
will she be
  D - 
A&B are correct
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 7 - Test 181
English 7 - Test 184
English 7 - Test 182
English 7 - Test 183
English 7 - Test 179
English 7 - Test 177
English 7 - Test 180
English 7 - Test 01
English 7 - Test 178
English 7 - Test 176
English 7 - Test 185
English 7 - Test 31
English 7 - Test 35
English 7 - Test 02
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 155
English 7 - Test 175
English 7 - Test 04
At Home And Away - Test 02
Đề Xuất
English 7 - Test 56
English 7 - Test 161
After School - Test 10
Places - Test 02
English 7 - Test 59
At Home - Test 04
English 7 - Test 142
English 7 - Test 145
English 7 - Test 67
English 7 - Test 18
English 7 - Test 78
English 7 - Test 171
English 7 - Test 170
English 7 - Test 139
English 7 - Test 73
English 7 - Test 125
English 7 - Test 135
At School - Test 02
The World Of Work - Test 05
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters