Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 10
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:09:17 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hàm nào sai trong các hàm số sau?
  A - 
=MOD(số 1, số 2): hàm cho kết quả là phần dư của phép chia
  B - 
=INT(số 1, số 2): hàm cho kết quả là phần nguyên của phép chia
  C - 
=AVERAGE(số 1, số 2, …): hàm cho kết quả là trung bình cộng của dãy số
  D - 
=MIN(số 1, số 2, …): hàm cho kết quả là số nhỏ nhất của dãy số
2-
Trong Excel, điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh khác nhau, ta sử dụng phép toán?
  A - 
#=
  B - 
#
  C - 
<>
  D - 
><
3-
Giả sử tại ô D2 có công thức =B2*C2/100. Nếu sao chép công thức đến ô G6 sẽ có công thức là?
  A - 
E7*F7/100
  B - 
E6*F6/100
  C - 
B6*C6/100
  D - 
E2*C2/100
4-
Nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?
  A - 
Chương trình bảng tính bị nhiễm Virus
  B - 
Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi
  C - 
Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số
  D - 
Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số
5-
Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi?
  A - 
#NAME!
  B - 
#VALUE!
  C - 
#N/A!
  D - 
#DIV/0!
6-
Trong khi làm việc với Excel, muốn di chuyển con trỏ ô về ô A1, ta bấm?
  A - 
Shift – Home
  B - 
Tab – Home
  C - 
Ctrl – Home
  D - 
Ctrl – Shift – Home
7-
Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối?
  A - 
B$1:D$10
  B - 
$B1:$D10
  C - 
B$1$:D$10$
  D - 
$B$1:$D$10
8-
Một cửa hàng văn phòng phẩm, có bán các loại hàng hoá như: vở, bút bi, thước, phấn, …; ta có thể sử dụng hàm gì để giúp cửa hàng tính được tổng số tiền bán được của từng loại hàng hóa?
  A - 
SUMIF
  B - 
IFSUM
  C - 
SUM
  D - 
Một hàm khác
9-
Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin hoc"; ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả?
  A - 
#VALUE!
  B - 
Tin hoc
  C - 
2008
  D - 
Tin hoc2008
10-
Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0); Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả?
  A - 
0
  B - 
5
  C - 
#VALUE!
  D - 
#DIV/0!
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 02
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 10
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 09
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 08
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 06
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 04
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 05
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 23
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 32
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 13
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 08
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 14
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 02
Đề Xuất
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 19
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 30
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 06
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 21
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 06
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 24
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 10
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 40
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 12
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 06
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 31
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 10
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 22
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 09
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 15
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 37
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 08
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters