WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  
731 bài trong 74 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

Choose the word whose stress pattern is different from the others.
Example:
A. activities
B. weekend
C. winter
D. summer

Demo

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.
Example: I can’t speak French but my brother ..........
A. can
B. can’t
C. does
D. doesn’t

Demo

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.
Example: I ............ thirsty now.
A. is
B. am
C. are
D. was

Demo

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences
Example: Lan .......... aerobic everyday.
A. does
B. plays
C. goes
D. dances

Demo

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences
Example: He doesn’t like .......... biscuits for breakfast.
A. any
B. some
C. a
D. an

Demo

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.
Example: My brother and I .......... students.
A. am
B. is
C. are
D. being

Demo

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.
Example: How much is a can .......... soda?
A. in
B. on
C. of
D. with

Demo

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences:
Example: What would you like ........... dinner?
A. with
B. at
C. for
D. of

Demo

Choose the correct words to complete the sentences.
Example:
A: .................... are you going to stay in Ca Mau?
B: For a week.
A- How much
B- How often
C- How long
D- How many

Demo

Fill a, an, some or any in each blank:
Example:
They are planting ………………trees in the garden.
A- a
B- an
C- any
D- some

. Xếp theo:      2    3    4    5   ...  74    Right  
Mới cập nhật
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 25
English 6 - Test 299
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 16
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 15
English 6 - Test 295
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 27
English 6 - Test 294
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 05
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 24
Đề xuất
Số Nguyên - Bài 15
Ôn tập số tự nhiên - Bài 15
English 6 - Test 181
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 09
English 6 - Test 165
At Home - Test 12
Phân Số - Bài 21
Lịch Sử 06 - Bài 05
Lịch Sử 06 - Bài 33
English 6 - Test 141
English 6 - Test 123
Places - Test 11
Lịch Sử 06 - Bài 18
English 6 - Test 148
English 6 - Test 105
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 37
English 6 - Test 05
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 11
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters