Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Big or Small - Test 09
Choose the word that has the underlined part pronounced differently.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:40:43 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
-
  A - 
face
  B - 
small
  C - 
grade
  D - 
late
2-
-
  A - 
hundred
  B - 
get
  C - 
every
  D - 
desk
3-
-
  A - 
big
  B - 
city
  C - 
morning
  D - 
time
4-
-
  A - 
brush
  B - 
up
  C - 
nurse
  D - 
number
5-
-
  A - 
stool
  B - 
school
  C - 
floor
  D - 
afternoon
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 294
English 6 - Test 295
English 6 - Test 298
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
English 6 - Test 290
English 6 - Test 207
Greetings - Test 01
English 6 - Test 291
Big Or Small - Test 05
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
Greetings - Test 05
English 6 - Test 206
English 6 - Test 107
Đề Xuất
Countries - Test 01
English 6 - Test 247
English 6 - Test 93
At Home - Test 02
Big or Small - Test 10
English 6 - Test 126
English 6 - Test 127
Things To Do - Test 10
English 6 - Test 29
English 6 - Test 73
What Do You Eat? - Test 03
English 6 - Test 250
English 6 - Test 72
English 6 - Test 120
Staying Healthy - Test 04
Making Plans - Test 07
Staying Healthy - Test 07
English 6 - Test 139
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters