WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Your House - Test 11
Choose the word that has the underlined part pronounced differently.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 11:09:26 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
-
  A - 
vegetable
  B - 
lake
  C - 
tall
  D - 
plane
2-
-
  A - 
restaurant
  B - 
river
  C - 
well
  D - 
left
3-
-
  A - 
office
  B - 
behind
  C - 
clinic
  D - 
picture
4-
-
  A - 
photo
  B - 
motorbike
  C - 
home
  D - 
work
5-
-
  A - 
hour
  B - 
house
  C - 
half
  D - 
hotel
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
Big Or Small - Test 05
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 05
Greetings - Test 03
Đề Xuất
Places - Test 04
At School - Test 04
English 6 - Test 229
English 6 - Test 200
English 6 - Test 04
Sport And Pastimes - Test 12
English 6 - Test 209
English 6 - Test 18
Your House - Test 12
English 6 - Test 120
Your House - Test 04
English 6 - Test 53
English 6 - Test 105
Things To Do - Test 08
The Body - Test 04
English 6 - Test 142
English 6 - Test 171
English 6 - Test 184
At Home - Test 11
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters