WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 23
Choose the correct answer. Chọn từ hoặc cụm từ đúng nhất.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 14:46:56 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
She has..................of friends in Hue.
  A - 
some
  B - 
any
  C - 
lots
  D - 
lot
2-
Come in and...............a seat.
  A - 
do
  B - 
give
  C - 
have
  D - 
go
3-
My parents and I hope you are all.......... .
  A - 
good
  B - 
well
  C - 
better
  D - 
best
4-
You should .................your teeth at leat twice a day.
  A - 
brush
  B - 
wash
  C - 
brushing
  D - 
washing
5-
I.............morning exercises at 6.00 a.m ................. .
  A - 
do/ every day
  B - 
do/ everyday
  C - 
have/ every day
  D - 
have/ everyday
6-
Don’t eat too ................sweets because it is not good.................your teeth.
  A - 
many/ for
  B - 
many/ to
  C - 
much/ for
  D - 
much/ to
7-
His.........tooth is really painful.
  A - 
broke
  B - 
broken
  C - 
brokes
  D - 
broking
8-
................... children feel............. when they go to the dentist.
  A - 
Most/ scared
  B - 
Most of/ scared
  C - 
Most/ scare
  D - 
Most of/ scare
9-
Jane felt ...................better after the dentist fixed her tooth.
  A - 
lot
  B - 
much
  C - 
many
  D - 
lots
10-
They returned.................Ha Noi last week.
  A - 
to
  B - 
between
  C - 
behind
  D - 
at
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 7 - Test 181
English 7 - Test 184
English 7 - Test 182
English 7 - Test 183
English 7 - Test 180
English 7 - Test 179
English 7 - Test 177
English 7 - Test 01
English 7 - Test 178
English 7 - Test 176
English 7 - Test 185
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 02
English 7 - Test 155
English 7 - Test 154
English 7 - Test 32
English 7 - Test 175
At Home And Away - Test 02
English 7 - Test 04
Đề Xuất
Work And Play - Test 04
English 7 - Test 152
English 7 - Test 38
English 7 - Test 165
English 7 - Test 146
English 7 - Test 32
English 7 - Test 15
Personal Information - Test 01
The World Of Work - Test 11
English 7 - Test 109
English 7 - Test 173
English 7 - Test 72
English 7 - Test 125
At Home - Test 08
English 7 - Test 62
English 7 - Test 104
English 7 - Test 01
At Home - Test 03
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters