Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

Personal Information - Test 12
Choose the word that best fits each of the blank spaces.


Tom: Hello, Sam. What (1) ________?
Sam: I am (2) _______ TV. Do you want (3) _______ out?
Tom: I can't. I am going to a (4) ______ party tonight.
Sam: Are you? Usually, we go out together (5) ______ Saturday nights.
Tom: I know. That's (6) ______ I'm phoning. I invite you (7) _______ the party. Can you come?
Sam: Hmm. I'm not (8)________. I'm really tired. I need some sleep.
Tom: Oh, come on. I (9) _____ like going to parties (10)______ my own.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 06:32:19 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
doing
  B - 
you doing
  C - 
do you doing
  D - 
are you doing
2-
(2)
  A - 
seeing
  B - 
looing
  C - 
watching
  D - 
hearing
3-
(3)
  A - 
to go
  B - 
go
  C - 
going
  D - 
4-
(4)
  A - 
birth
  B - 
birthday
  C - 
birthdate
  D - 
All are correct
5-
(5)
  A - 
in
  B - 
at
  C - 
on
  D - 
6-
(6)
  A - 
what
  B - 
how
  C - 
when
  D - 
why
7-
(7)
  A - 
on
  B - 
to
  C - 
of
  D - 
about
8-
(8)
  A - 
sure
  B - 
worried
  C - 
nervous
  D - 
happy
9-
(9)
  A - 
am not
  B - 
are not
  C - 
don't
  D - 
doesn't
10-
(10)
  A - 
in
  B - 
on
  C - 
at
  D - 
to
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
After School - Test 06
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
English 7 - Test 183
English 7 - Test 177
English 7 - Test 182
English 7 - Test 176
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 185
English 7 - Test 175
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 02
Đề Xuất
English 7 - Test 59
English 7 - Test 180
English 7 - Test 145
Places - Test 08
English 7 - Test 83
English 7 - Test 108
English 7 - Test 182
English 7 - Test 153
English 7 - Test 47
English 7 - Test 26
At Home And Away - Test 04
At School - Test 04
At Home And Away - Test 08
After School - Test 02
English 7 - Test 147
English 7 - Test 74
Personal Information - Test 03
English 7 - Test 101
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters