Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 151
Read and choose the best option for each blank.

The Vietnamese students take part in different after-school (1)______. Some students play sports. They often play soccer, table (2)______, badminton. Sometimes they go (3)______in the swimming pools. Some students like music, drama and movies. They often practice playing musical instruments in the school music room. They join in the school theater group and usually rehearse plays. Some are members of the stamp collectors’ club. They often get (4)______and talk about their stamps. A few students stay at home and play video games or computer (5)______. Most of them enjoy their activities after school hours.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:47:36 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
actions
  B - 
action
  C - 
active
  D - 
activities
2-
(2)
  A - 
tennis
  B - 
volleyball
  C - 
ping pong
  D - 
basketball
3-
(3)
  A - 
walking
  B - 
swimming
  C - 
running
  D - 
fishing
4-
(4)
  A - 
in
  B - 
each other
  C - 
together
  D - 
another
5-
(5)
  A - 
tools
  B - 
science
  C - 
equipment
  D - 
games
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
After School - Test 06
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
English 7 - Test 183
English 7 - Test 177
English 7 - Test 182
English 7 - Test 176
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 185
English 7 - Test 175
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 02
Đề Xuất
At Home - Test 09
English 7 - Test 168
Personal Information - Test 11
Personal Information - Test 06
English 7 - Test 14
At Home And Away - Test 04
English 7 - Test 147
English 7 - Test 90
English 7 - Test 167
English 7 - Test 03
English 7 - Test 50
English 7 - Test 83
Personal Information - Test 04
At School - Test 02
English 7 - Test 173
English 7 - Test 114
English 7 - Test 64
English 7 - Test 185
English 7 - Test 76
English 7 - Test 71
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters