Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 168
Choose the right word or phrase that best completes the sentence.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:25:37 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Would you get on the ……….., please?
  A - 
tables
  B - 
scales
  C - 
weight
  D - 
hight
2-
I need…………………. your temperature.
  A - 
take
  B - 
to take
  C - 
taking
  D - 
takes
3-
The doctor said that I ………….a virus.
  A - 
had
  B - 
gave
  C - 
filled
  D - 
have
4-
Mai received a letter …………….her sister last week.
  A - 
of
  B - 
to
  C - 
on
  D - 
from
5-
Remember………………..your teeth after meals.
  A - 
brush
  B - 
to brush
  C - 
brushing
  D - 
brushes
6-
…………….you lend me your pen, please?
  A - 
Can
  B - 
Would
  C - 
Are
  D - 
Could
7-
The medicines only…………………the pain in my back.
  A - 
prevented
  B - 
relieved
  C - 
took
  D - 
take
8-
The nurse told Hoa ………………to the waiting room .
  A - 
to return
  B - 
returning
  C - 
return
  D - 
returned
9-
What are the…………….of the common cold?
  A - 
diseases
  B - 
symptoms
  C - 
medicines
  D - 
doctor
10-
Yesterday, Hoa ........ a medical check-up.
  A - 
has
  B - 
had
  C - 
have
  D - 
do
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
After School - Test 06
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
English 7 - Test 183
English 7 - Test 177
English 7 - Test 182
English 7 - Test 176
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 185
English 7 - Test 175
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 02
Đề Xuất
English 7 - Test 120
At Home - Test 04
English 7 - Test 150
English 7 - Test 90
English 7 - Test 91
English 7 - Test 26
English 7 - Test 137
Places - Test 07
English 7 - Test 59
Work And Play - Test 12
English 7 - Test 10
English 7 - Test 36
English 7 - Test 56
English 7 - Test 153
After School - Test 06
English 7 - Test 15
English 7 - Test 110
English 7 - Test 68
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters