WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 20
Choose the correct answer. Chọn từ hoặc cụm từ đúng nhất.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 06:48:08 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
......................this box a moment while I unpack it?
  A - 
Will you hold
  B - 
Are you going to hold
  C - 
Do you hold
  D - 
Are you hold
2-
You should carry a map when you visit LonDon . If you don’t , you ................... get lost.
  A - 
might
  B - 
must
  C - 
can
  D - 
should
3-
How .......... is the blue hat?
  A - 
far
  B - 
many
  C - 
much
  D - 
tall
4-
The mini-mart is .............. the restaurant.
  A - 
near
  B - 
far
  C - 
between
  D - 
at
5-
Did Jane buy any ........... in Lon Don?
  A - 
souvenirs
  B - 
picture
  C - 
book
  D - 
notebook
6-
After the holiday they returned to Ha Noi ............bus.
  A - 
by
  B - 
on
  C - 
in
  D - 
at
7-
They arrived home at 6.30 ............ the evening.
  A - 
in
  B - 
on
  C - 
at
  D - 
under
8-
It is a while dress with red flowers ................ it.
  A - 
on
  B - 
in
  C - 
at
  D - 
about
9-
There was a shoe store ............ his house.
  A - 
near
  B - 
to
  C - 
on
  D - 
at
10-
They will ................. to Hue next Sunday.
  A - 
fly
  B - 
flew
  C - 
flying
  D - 
to flew
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
English 7 - Test 182
English 7 - Test 183
English 7 - Test 180
English 7 - Test 179
English 7 - Test 177
English 7 - Test 01
English 7 - Test 178
English 7 - Test 176
English 7 - Test 185
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
At Home And Away - Test 02
English 7 - Test 02
English 7 - Test 154
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 175
English 7 - Test 04
Đề Xuất
English 7 - Test 14
English 7 - Test 24
Back To School - Test 08
English 7 - Test 109
English 7 - Test 155
Personal Information - Test 07
English 7 - Test 158
English 7 - Test 90
English 7 - Test 116
English 7 - Test 87
English 7 - Test 161
At Home And Away - Test 03
English 7 - Test 76
English 7 - Test 171
English 7 - Test 138
Places - Test 11
After School - Test 10
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters