Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 20
Choose the correct answer. Chọn từ hoặc cụm từ đúng nhất.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 03:02:55 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
......................this box a moment while I unpack it?
  A - 
Will you hold
  B - 
Are you going to hold
  C - 
Do you hold
  D - 
Are you hold
2-
You should carry a map when you visit LonDon . If you don’t , you ................... get lost.
  A - 
might
  B - 
must
  C - 
can
  D - 
should
3-
How .......... is the blue hat?
  A - 
far
  B - 
many
  C - 
much
  D - 
tall
4-
The mini-mart is .............. the restaurant.
  A - 
near
  B - 
far
  C - 
between
  D - 
at
5-
Did Jane buy any ........... in Lon Don?
  A - 
souvenirs
  B - 
picture
  C - 
book
  D - 
notebook
6-
After the holiday they returned to Ha Noi ............bus.
  A - 
by
  B - 
on
  C - 
in
  D - 
at
7-
They arrived home at 6.30 ............ the evening.
  A - 
in
  B - 
on
  C - 
at
  D - 
under
8-
It is a while dress with red flowers ................ it.
  A - 
on
  B - 
in
  C - 
at
  D - 
about
9-
There was a shoe store ............ his house.
  A - 
near
  B - 
to
  C - 
on
  D - 
at
10-
They will ................. to Hue next Sunday.
  A - 
fly
  B - 
flew
  C - 
flying
  D - 
to flew
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
After School - Test 06
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
English 7 - Test 183
English 7 - Test 177
English 7 - Test 182
English 7 - Test 176
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 185
English 7 - Test 175
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 02
Đề Xuất
English 7 - Test 82
English 7 - Test 77
English 7 - Test 81
English 7 - Test 29
After School - Test 03
Work And Play - Test 01
English 7 - Test 55
The World Of Work - Test 12
English 7 - Test 31
English 7 - Test 148
English 7 - Test 05
English 7 - Test 123
English 7 - Test 144
English 7 - Test 91
English 7 - Test 106
At Home And Away - Test 06
Personal Information - Test 11
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters