Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 87
Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below:
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:31:19 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hoa doesn’t go to school ____________ Sunday.
  A - 
at
  B - 
on
  C - 
over
  D - 
with
2-
He _________ come to the party last night.
  A - 
didn't
  B - 
doesn't
  C - 
won't
  D - 
don't
3-
I _________ her two days ago.
  A - 
see
  B - 
saw
  C - 
will see
  D - 
have seen
4-
Don't eat too _________ Candy.
  A - 
lots of
  B - 
many
  C - 
little
  D - 
much
5-
- How ________ is Nga?
- She is 36 kilos.
  A - 
heavy
  B - 
weight
  C - 
high
  D - 
tall
6-
You should _________ o bed early.
  A - 
to go
  B - 
go
  C - 
going
  D - 
to going
7-
My mother ___________ flowers in the gardent at the moment.
  A - 
plants
  B - 
plans
  C - 
is planting
  D - 
was planting
8-
Nga had a __________ last week so she went to the dentist.
  A - 
headache
  B - 
toothache
  C - 
hot
  D - 
cold
9-
Wash your hands _________ meals.
  A - 
after
  B - 
in
  C - 
at
  D - 
before
10-
I ____________ my teeth every day.
  A - 
brush
  B - 
brushed
  C - 
comb
  D - 
is brushing
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
After School - Test 06
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
English 7 - Test 183
English 7 - Test 177
English 7 - Test 182
English 7 - Test 176
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 185
English 7 - Test 175
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 02
Đề Xuất
At Home And Away - Test 09
English 7 - Test 100
Personal Information - Test 12
English 7 - Test 93
At Home - Test 01
English 7 - Test 53
Work And Play - Test 07
English 7 - Test 137
At Home - Test 03
English 7 - Test 181
Places - Test 06
English 7 - Test 108
At Home And Away - Test 08
English 7 - Test 114
After School - Test 09
English 7 - Test 58
English 7 - Test 118
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters