WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

Places - Test 10
Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below:
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:48:46 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
How far is ___________ from your house to the bakery?
  A - 
there
  B - 
it
  C - 
that
  D - 
2-
I would like _________ some paper.
  A - 
buy
  B - 
to buy
  C - 
buying
  D - 
to buying
3-
Go ___________ ahead. The souvenir shop is on the right. opposite the post office.
  A - 
right
  B - 
left
  C - 
in front
  D - 
straight
4-
Take the second street __________ the left.
  A - 
in
  B - 
at
  C - 
on
  D - 
of
5-
She ________ to buy some envelope.
  A - 
need
  B - 
needs
  C - 
would
  D - 
woulds
6-
There is a souvenir shop _________ Tran Phu Street.
  A - 
on
  B - 
at
  C - 
from
  D - 
to
7-
The supermarket is ___________ of you.
  A - 
near
  B - 
opposite
  C - 
behind
  D - 
in front
8-
I would like ___________ a letter to Hanoi.
  A - 
send
  B - 
to send
  C - 
sending
  D - 
to sending
9-
How much does a letter to America ___________?
  A - 
is
  B - 
are
  C - 
take
  D - 
cost
10-
Could you tell me how __________ there?
  A - 
get
  B - 
to get
  C - 
getting
  D - 
to getting
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
English 7 - Test 182
English 7 - Test 183
English 7 - Test 180
English 7 - Test 179
English 7 - Test 177
English 7 - Test 01
English 7 - Test 178
English 7 - Test 176
English 7 - Test 185
At Home And Away - Test 02
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 02
English 7 - Test 154
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 175
English 7 - Test 04
Đề Xuất
English 7 - Test 79
English 7 - Test 71
At School - Test 07
At Home And Away - Test 02
After School - Test 04
English 7 - Test 26
English 7 - Test 176
English 7 - Test 139
At Home - Test 06
English 7 - Test 41
Back To School - Test 03
At Home And Away - Test 07
At Home And Away - Test 04
English 7 - Test 11
English 7 - Test 82
Work And Play - Test 02
At Home - Test 04
Places - Test 04
Personal Information - Test 10
English 7 - Test 177
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters