Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

Personal Information - Test 02
Choose the word that best fits each of the blank spaces.


Kate: Can I go to a party on Thursday?
Kate's mother: Who's having the (1)_______?
Kate: Chris. He's a boy (2) _______ my class.
Kate's mother: What time does it start?
Kate: Eight o'clock.
Kate's mother: Mm. That's rather late. What time does it (3) ______?
Kate: About eleven. I think.
Kate's mother: Well, you must come home (4) _____ ten.
Kate: Please!
Kate's mother: No, Kate. You can't stay (5)______ than ten. You have to go to scholl the next day.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:55:11 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
day
  B - 
party
  C - 
time
  D - 
cake
2-
(2)
  A - 
in
  B - 
at
  C - 
on
  D - 
3-
(3)
  A - 
last
  B - 
have
  C - 
finish
  D - 
past
4-
(4)
  A - 
after
  B - 
behind
  C - 
in front of
  D - 
before
5-
(5)
  A - 
late
  B - 
later
  C - 
latest
  D - 
more late
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
After School - Test 06
English 7 - Test 183
English 7 - Test 177
English 7 - Test 182
English 7 - Test 176
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 185
English 7 - Test 175
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 02
Đề Xuất
At School - Test 03
English 7 - Test 31
Personal Information - Test 02
English 7 - Test 183
Work And Play - Test 06
English 7 - Test 144
At Home And Away - Test 07
English 7 - Test 70
The World Of Work - Test 12
English 7 - Test 14
English 7 - Test 68
English 7 - Test 52
English 7 - Test 118
After School - Test 01
English 7 - Test 84
English 7 - Test 112
English 7 - Test 67
English 7 - Test 09
English 7 - Test 42
English 7 - Test 175
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters