WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

Personal Information - Test 02
Choose the word that best fits each of the blank spaces.


Kate: Can I go to a party on Thursday?
Kate's mother: Who's having the (1)_______?
Kate: Chris. He's a boy (2) _______ my class.
Kate's mother: What time does it start?
Kate: Eight o'clock.
Kate's mother: Mm. That's rather late. What time does it (3) ______?
Kate: About eleven. I think.
Kate's mother: Well, you must come home (4) _____ ten.
Kate: Please!
Kate's mother: No, Kate. You can't stay (5)______ than ten. You have to go to scholl the next day.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:24:58 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
day
  B - 
party
  C - 
time
  D - 
cake
2-
(2)
  A - 
in
  B - 
at
  C - 
on
  D - 
3-
(3)
  A - 
last
  B - 
have
  C - 
finish
  D - 
past
4-
(4)
  A - 
after
  B - 
behind
  C - 
in front of
  D - 
before
5-
(5)
  A - 
late
  B - 
later
  C - 
latest
  D - 
more late
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
English 7 - Test 182
English 7 - Test 183
English 7 - Test 180
English 7 - Test 179
English 7 - Test 177
English 7 - Test 01
English 7 - Test 178
English 7 - Test 176
English 7 - Test 185
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
At Home And Away - Test 02
English 7 - Test 02
English 7 - Test 154
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 175
English 7 - Test 04
Đề Xuất
English 7 - Test 36
At Home - Test 08
Places - Test 03
English 7 - Test 46
English 7 - Test 53
English 7 - Test 75
English 7 - Test 105
English 7 - Test 174
The World Of Work - Test 06
English 7 - Test 48
Back To School - Test 08
Work And Play - Test 07
At Home And Away - Test 06
English 7 - Test 139
After School - Test 07
English 7 - Test 16
At Home And Away - Test 12
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters