WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 16
Choose the correct answer. Chọn từ hoặc cụm từ đúng nhất.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 15:56:51 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
My tooth hurts. I have awful............
  A - 
headache
  B - 
earache
  C - 
backache
  D - 
toothache
2-
Would you please....................your medical record?
  A - 
write in
  B - 
type out
  C - 
print in
  D - 
fill in
3-
The nurse will help you to take your.............
  A - 
temperature
  B - 
heat
  C - 
degrees
  D - 
cold
4-
- .......were you..........?
- In Da nang.
  A - 
Where/live
  B - 
When/born
  C - 
Where/born
  D - 
When/live
5-
Could you show me the way......... the railway station, please?
  A - 
at
  B - 
to
  C - 
from
  D - 
of
6-
..............a nice dress!
  A - 
How
  B - 
Where
  C - 
What
  D - 
Which
7-
We enjoy............... around the world.
  A - 
travel
  B - 
to travel
  C - 
travelled
  D - 
travelling
8-
The weather................ nice yesterday.
  A - 
were
  B - 
was
  C - 
is
  D - 
are
9-
What will you.............. during your vacation?
  A - 
does
  B - 
do
  C - 
doing
  D - 
did
10-
Vietnamese students have................vacations than American students.
  A - 
fewer
  B - 
longer
  C - 
most
  D - 
less
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
English 7 - Test 182
English 7 - Test 183
English 7 - Test 180
English 7 - Test 179
English 7 - Test 177
English 7 - Test 01
English 7 - Test 178
English 7 - Test 176
English 7 - Test 185
At Home And Away - Test 02
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 02
English 7 - Test 154
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 175
English 7 - Test 04
Đề Xuất
English 7 - Test 47
At Home And Away - Test 01
English 7 - Test 79
After School - Test 05
At School - Test 08
English 7 - Test 102
English 7 - Test 113
English 7 - Test 48
Back To School - Test 03
English 7 - Test 04
English 7 - Test 152
English 7 - Test 84
At Home - Test 10
English 7 - Test 125
At Home - Test 12
At Home - Test 08
English 7 - Test 170
English 7 - Test 61
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters