Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Things To Do - Test 05
Choose the correct answer. Only one answer is correct.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:10:23 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
A: Do evening classes start at 7.00 p.m?
B: ---------------
  A - 
Yes, they start
  B - 
Yes, they do
  C - 
No, they not start
  D - 
No, they aren’t start
2-
The sun rises at 6.23 a.m. and________at 17.03 p.m.
  A - 
sets
  B - 
goes to bed
  C - 
puts away
  D - 
lies down
3-
Put these sentences in the correct order.
a. Hello, Peter. Where do you live?
b. What’s your name?
c. I’m fifteen years old.
d. I live on Nguyen Chi thanh Street.
e. My name’s Peter.
f. How old are you, Peter?
  A - 
f-d-e-c-a-b
  B - 
a-d-c-b-f-e
  C - 
e-c-d-f-a-b
  D - 
b-e-a-d-f-c
4-
A: How often do you play tennis?
B: ___________________
  A - 
Not very often
  B - 
Some times
  C - 
Sometime
  D - 
Every time
5-
This is a famouse painting______Picasso.
  A - 
to
  B - 
up
  C - 
from
  D - 
by
6-
A: What’s that?
B: It’s a________
  A - 
leg’s table
  B - 
leg table
  C - 
something either
  D - 
table leg
7-
We don’t like coffee. Can we have________?
  A - 
something else
  B - 
something other
  C - 
something either
  D - 
other thing
8-
A: How big is your family? B: _____________________
  A - 
We are ten
  B - 
It is ten people
  C - 
There are ten of us
  D - 
We have ten people
9-
A: What time do you have dinner?
B: ______________at 6.00 p.m
  A - 
Hard
  B - 
Usual
  C - 
Exact
  D - 
Generally
10-
A: Do you like my my new dress?
B: ____________
  A - 
Where from?
  B - 
No, it isn’t
  C - 
Yes, it suits you
  D - 
Of course I am!
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
Big Or Small - Test 05
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 05
Greetings - Test 03
Đề Xuất
English 6 - Test 25
English 6 - Test 63
Sport And Pastimes - Test 09
English 6 - Test 163
Big or Small - Test 07
What Do You Eat? - Test 07
English 6 - Test 134
At School - Test 06
English 6 - Test 293
English 6 - Test 31
English 6 - Test 187
English 6 - Test 10
Sport And Pastimes - Test 02
English 6 - Test 262
Your House - Test 03
English 6 - Test 39
English 6 - Test 147
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters