Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 34
Choose the correct answer. Chọn từ hoặc cụm từ đúng nhất.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:29:04 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
When ………… Viet Namese people celebrate the new year?
  A - 
will
  B - 
are
  C - 
do
  D - 
is
2-
Ba is in his room. He ………………… the guitar now.
  A - 
was playing
  B - 
played
  C - 
is playing
  D - 
will play
3-
I ……… at Ly Thuong Kiet school lawts year.
  A - 
study
  B - 
studied
  C - 
will study
  D - 
am studying
4-
Next month is Lien’s birthday. She ……….. some of her friends to her birthday party.
  A - 
invite
  B - 
invites
  C - 
is going to invite
  D - 
invited
5-
John Robinson is an English teacher from England. He ……….. for an apartment in Ha Noi for his family now.
  A - 
looks
  B - 
is looking
  C - 
looked
  D - 
will look
6-
We …………… soccer after school yesterday.
  A - 
aren’t playing
  B - 
won’t play
  C - 
don’t play
  D - 
didn’t play
7-
Lan and Hoa …………………….. in the library at the moment.
  A - 
are reading
  B - 
read
  C - 
will read
  D - 
will reading
8-
We ………………… here tomorrow morning.
  A - 
won’t come
  B - 
won’t came
  C - 
won’t coming
  D - 
won’t to come
9-
Listen! The girl …………………….. the piano.
  A - 
is playing
  B - 
are play
  C - 
are played
  D - 
was play
10-
Nam …………………. to the English club every Saturday.
  A - 
goes
  B - 
go
  C - 
to goes
  D - 
went
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
After School - Test 06
English 7 - Test 183
English 7 - Test 177
English 7 - Test 182
English 7 - Test 176
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 185
English 7 - Test 175
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 02
Đề Xuất
English 7 - Test 60
English 7 - Test 157
English 7 - Test 144
English 7 - Test 20
English 7 - Test 137
English 7 - Test 31
English 7 - Test 77
English 7 - Test 173
After School - Test 05
English 7 - Test 160
At School - Test 10
English 7 - Test 17
English 7 - Test 51
Personal Information - Test 08
Places - Test 02
At Home - Test 01
English 7 - Test 150
Back To School - Test 08
English 7 - Test 127
English 7 - Test 24
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters