Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 03
Rewrite the following sentences,use the correct form of the words in brackets.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:20:33 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Mary can’t hear you. I can’t hear you ( neither).
  A - 
Mary can’t hear you and neither can I.
  B - 
Mary can hear you and neither can't I.
  C - 
Mary can’t hear you and can I neither.
  D - 
Mary can’t hear you and can neither I.
2-
I saw that film last night. He saw that film last night. (too)
  A - 
I saw that film last night,too he did.
  B - 
I saw that film last night and did he,too.
  C - 
I saw that film last night and he too saw.
  D - 
I saw that film last night and he did ,too.
3-
The boys in my class are good players. They play soccer very (good).
  A - 
The boys in my class are good players. They play soccer very well.
  B - 
The boys in my class are good players. They play soccer very good.
  C - 
The boys in my class are good players. They played soccer very best.
  D - 
The boys in my class are good players. They play soccer very better.
4-
They (buy) a lot of souvenirs for their parents yesterday.
  A - 
They buy a lot of souvenirs for their parents yesterday.
  B - 
They had bought a lot of souvenirs for their parents yesterday.
  C - 
They bought a lot of souvenirs for their parents yesterday.
  D - 
They are buying a lot of souvenirs for their parents yesterday.
5-
Nam (not do) his homework at the moment.
  A - 
Nam don't doing his homework at the moment.
  B - 
Nam not do doing his homework at the moment.
  C - 
Nam doesn't to doing his homework at the moment.
  D - 
Nam isn’t doing his homework at the moment.
6-
We ( not / go) to school on Sundays.
  A - 
We don’t go to school on Sundays.
  B - 
We don’t gone to school on Sundays.
  C - 
We didn’t go to school on Sundays.
  D - 
We not go to school on Sundays.
7-
You( visit) your parents tomorrow evening?
  A - 
Will you visited your parents tomorrow evening?
  B - 
Can you visit your parents tomorrow evening?
  C - 
Will you visit your parents tomorrow evening?
  D - 
Do you visit your parents tomorrow evening?
8-
My father usually ( watch) T.V in the evening.
  A - 
My father usually watches T.V in the evening.
  B - 
My father usually watch T.V in the evening.
  C - 
My father usually watching T.V in the evening.
  D - 
My father usually watched T.V in the evening.
9-
Lan spends at least three hours a day ( do) her homework.
  A - 
Lan spends at least three hours a day do her homework.
  B - 
Lan spends at least three hours a day does her homework.
  C - 
Lan spends at least three hours a day to did her homework.
  D - 
Lan spends at least three hours a day doing her homework.
10-
They (climb) the mountain right now.
  A - 
They do climbing the mountain right now.
  B - 
They climbing the mountain right now.
  C - 
They are climbing the mountain right now.
  D - 
They are climb the mountain right now.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
After School - Test 06
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
English 7 - Test 183
English 7 - Test 177
English 7 - Test 182
English 7 - Test 176
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 185
English 7 - Test 175
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 02
Đề Xuất
Personal Information - Test 11
Work And Play - Test 06
English 7 - Test 25
At Home And Away - Test 09
Places - Test 10
English 7 - Test 76
After School - Test 02
English 7 - Test 177
Personal Information - Test 09
English 7 - Test 159
At School - Test 03
At Home And Away - Test 04
English 7 - Test 124
English 7 - Test 48
Work And Play - Test 08
English 7 - Test 81
English 7 - Test 173
English 7 - Test 37
English 7 - Test 71
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters