Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 77
Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below:
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:50:19 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
He teaches at Primary school. He is a _____________.
  A - 
journalist
  B - 
teacher
  C - 
doctor
  D - 
teacher
2-
___________ you like a cup of tea ?
  A - 
Will
  B - 
What
  C - 
Could
  D - 
Would
3-
We will __________ our old friends next Sunday.
  A - 
to meet
  B - 
meet
  C - 
met
  D - 
meeting
4-
- _________ does Nga have Physics ?
- On Monday and Thursday.
  A - 
When
  B - 
What time
  C - 
How long
  D - 
How
5-
_________ novels are very interesting.
  A - 
These
  B - 
This
  C - 
That
  D - 
There
6-
We have four ___________ today.
  A - 
class
  B - 
classes
  C - 
period
  D - 
times
7-
The students have a __________ break between two periods.
  A - 
five minutes
  B - 
five minute
  C - 
five-minute
  D - 
five-minutes
8-
Her parents live __________ Ha Noi.
  A - 
on
  B - 
at
  C - 
far
  D - 
in
9-
This river is very ____________ for the swimmers.
  A - 
danger
  B - 
dangerous
  C - 
dangerously
  D - 
safely
10-
- I like swimming .
- _________ .
  A - 
So I do
  B - 
I do so
  C - 
Yes,I do
  D - 
I do, too
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
After School - Test 06
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
English 7 - Test 183
English 7 - Test 177
English 7 - Test 182
English 7 - Test 176
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 185
English 7 - Test 175
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 02
Đề Xuất
English 7 - Test 116
English 7 - Test 166
The World Of Work - Test 04
Personal Information - Test 02
Work And Play - Test 04
English 7 - Test 177
English 7 - Test 89
English 7 - Test 182
English 7 - Test 84
English 7 - Test 159
English 7 - Test 75
English 7 - Test 41
English 7 - Test 148
At Home And Away - Test 07
English 7 - Test 24
At Home And Away - Test 10
English 7 - Test 48
English 7 - Test 59
English 7 - Test 46
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters