WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 04
Choose the correct answer. Chọn từ hoặc cụm từ đúng nhất.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:36:48 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
He ................... to the zoo last Sunday.
  A - 
goes
  B - 
went
  C - 
is going
  D - 
go
2-
I receive a letter. ...................my aunt last week.
  A - 
of
  B - 
to
  C - 
from
  D - 
on
3-
You should ...................... your hands before meals.
  A - 
to wash
  B - 
wash
  C - 
washing
  D - 
washes
4-
I would like .................some fruit and vegetables.
  A - 
buying
  B - 
to buy
  C - 
buy
  D - 
buys
5-
He likes swimming .....................
  A - 
so I do
  B - 
Yes, I do
  C - 
I do, too
  D - 
Too do is
6-
- What kind of ....................do you like ?
- I like cartoons.
  A - 
books
  B - 
films
  C - 
pictures
  D - 
stories
7-
Many young people...................video games.
  A - 
play
  B - 
plays
  C - 
playing
  D - 
played
8-
Mr Robinson speaks Vietnamese very.........................
  A - 
fluently
  B - 
skillfully
  C - 
good
  D - 
bad
9-
Milk is good ......................your health.
  A - 
to
  B - 
with
  C - 
for
  D - 
at
10-
- How.................is Nga ?
- She is 36 kilos.
  A - 
tall
  B - 
height
  C - 
weigh
  D - 
heavy
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
English 7 - Test 182
English 7 - Test 183
English 7 - Test 180
English 7 - Test 179
English 7 - Test 177
English 7 - Test 01
English 7 - Test 178
English 7 - Test 176
English 7 - Test 185
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
At Home And Away - Test 02
English 7 - Test 02
English 7 - Test 154
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 175
English 7 - Test 04
Đề Xuất
English 7 - Test 102
After School - Test 04
English 7 - Test 138
At School - Test 01
English 7 - Test 56
At School - Test 03
English 7 - Test 70
English 7 - Test 110
At Home - Test 03
At School - Test 10
English 7 - Test 86
At School - Test 05
English 7 - Test 182
At School - Test 09
At Home - Test 11
English 7 - Test 183
Back To School - Test 02
English 7 - Test 59
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters