Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 100
Read the text and then choose the best answer to complete it.


(1) ___________ the United States, many adults and children (2) __________ overweight. Some people eat (3) ____________ food at meals. They also eat snacks between meals. Sometimes people eat healthy snacks like fruit or vegetables (4) ___________ many Americans eat a lot of junk food such as cookies, candy and potato chips. Eating junk food can (5) _____________ people gain weight. People also gain weight (6) __________ they don’t get enough (7) ____________ People need to walk, run, ride bicycles, or walk out in health clubs and gyms. When people exercise, they (8) ___________ good and have more energy. A good diet and exercise will help you (9) _____________ a long and (10) __________ life.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 06:27:53 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
On
  B - 
In
  C - 
At
  D - 
From
2-
(2)
  A - 
is
  B - 
was
  C - 
were
  D - 
are
3-
(3)
  A - 
too many
  B - 
too much
  C - 
few
  D - 
plenty
4-
(4)
  A - 
but
  B - 
because
  C - 
although
  D - 
so that
5-
(5)
  A - 
get
  B - 
lead
  C - 
urge
  D - 
make
6-
(6)
  A - 
so
  B - 
however
  C - 
but
  D - 
because
7-
(7)
  A - 
exercises
  B - 
work
  C - 
money
  D - 
energy
8-
(8)
  A - 
make
  B - 
taste
  C - 
have
  D - 
feel
9-
(9)
  A - 
live
  B - 
lives
  C - 
living
  D - 
to living
10-
(10)
  A - 
health
  B - 
safe
  C - 
fair
  D - 
healthy
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
After School - Test 06
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
English 7 - Test 183
English 7 - Test 177
English 7 - Test 182
English 7 - Test 176
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 185
English 7 - Test 175
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 02
Đề Xuất
English 7 - Test 50
English 7 - Test 125
Personal Information - Test 03
English 7 - Test 57
English 7 - Test 91
At School - Test 09
Back To School - Test 02
English 7 - Test 61
English 7 - Test 23
English 7 - Test 10
English 7 - Test 181
English 7 - Test 32
English 7 - Test 97
English 7 - Test 36
Places - Test 03
English 7 - Test 94
English 7 - Test 119
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters