Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 38
Choose the word that best fits each of the blank spaces.

AT THE DOCTOR’S

Mr Brown: Good morning, doctor.
Doctor: Hello, Mr Brown. Take a seat. What’s .......(1)..............with you?
Mr Brown: I’m not sure, doctor. I’m .....(2)......very tired and I’m aching all over.I sneeze a lot. I have slight........(3)......., hot and .....(4)....... all the time.
Dortor: Well, let me have a look at you. Open your......(5)......,say " A, A ".Your have a .....(6)......throat. I want to listen .....(7).......your chest. Breathe deeply. Right. I’ll take you ....(8).........Yes, you have a fever and you get a touch of flu. I’ll write out a prescription (đơn thuốc ) for you, but you know the ......(9)......thing is just to go home, go to bed and take plenty .....(10).....water.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:14:41 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
wrong
  B - 
the matter
  C - 
problem
  D - 
both a and b
2-
(2)
  A - 
feel
  B - 
feeling
  C - 
felt
  D - 
to feel
3-
(3)
  A - 
pain
  B - 
fever
  C - 
ache
  D - 
hurt
4-
(4)
  A - 
cold
  B - 
warm
  C - 
cool
  D - 
hot
5-
(5)
  A - 
eye
  B - 
hand
  C - 
mouth
  D - 
arm
6-
(6)
  A - 
bad
  B - 
good
  C - 
fine
  D - 
sore
7-
(7)
  A - 
for
  B - 
to
  C - 
from
  D - 
by
8-
(8)
  A - 
temperature
  B - 
degree
  C - 
heat
  D - 
cold
9-
(9)
  A - 
better
  B - 
worse
  C - 
best
  D - 
bad
10-
(10)
  A - 
of
  B - 
in
  C - 
with
  D - 
from
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
After School - Test 06
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
English 7 - Test 183
English 7 - Test 177
English 7 - Test 182
English 7 - Test 176
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 185
English 7 - Test 175
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 02
Đề Xuất
English 7 - Test 23
Personal Information - Test 05
After School - Test 09
At School - Test 10
English 7 - Test 123
English 7 - Test 130
At School - Test 05
English 7 - Test 92
English 7 - Test 96
English 7 - Test 166
After School - Test 08
English 7 - Test 74
English 7 - Test 36
Places - Test 08
Work And Play - Test 06
English 7 - Test 175
The World Of Work - Test 10
English 7 - Test 34
English 7 - Test 30
Back To School - Test 11
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters