Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 117
Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below:
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:12:26 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
How much is the ______________ ticket from London to Paris?
  A - 
fly
  B - 
flight
  C - 
to fly
  D - 
flying
2-
The president is going to make a _________ tonight.
  A - 
speak
  B - 
speech
  C - 
spoke
  D - 
spoken
3-
It’s so ___________ today! It’s too wet and cold. I hate this kind of weather.
  A - 
unpleasant
  B - 
pleasant
  C - 
hot
  D - 
happy
4-
Reading funny stories is an ______________ way to relax.
  A - 
enjoy
  B - 
happy
  C - 
bad
  D - 
enjoyable
5-
Joanne was impressed by the ____________ of Vietnamese people.
  A - 
hospitable
  B - 
hostility
  C - 
hospitality
  D - 
kindness
6-
Nowadays, more and more young people want to have a university ________________.
  A - 
education
  B - 
educate
  C - 
educated
  D - 
to educate
7-
Do you know what the ___________ for your bad behavior is?
  A - 
punish
  B - 
punishment
  C - 
to punish
  D - 
punished
8-
Finally, he decided __________ down.
  A - 
sit
  B - 
seat
  C - 
to sit
  D - 
sitting
9-
Liz’s ___________ to Cham Temple was wonderful
  A - 
to visit
  B - 
visitted
  C - 
visit
  D - 
visitting
10-
Having a ___________ nose is a symptom of a cold.
  A - 
run
  B - 
to run
  C - 
runned
  D - 
running
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
After School - Test 06
English 7 - Test 183
English 7 - Test 177
English 7 - Test 182
English 7 - Test 176
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 185
English 7 - Test 175
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 02
Đề Xuất
English 7 - Test 134
English 7 - Test 122
English 7 - Test 27
English 7 - Test 42
English 7 - Test 152
The World Of Work - Test 02
English 7 - Test 82
Back To School - Test 07
English 7 - Test 99
English 7 - Test 168
English 7 - Test 36
English 7 - Test 01
Personal Information - Test 04
At Home - Test 02
English 7 - Test 175
English 7 - Test 164
English 7 - Test 18
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters