Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Man And The Environment - Test 09
Choose the correct answer. Odd one out.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:36:04 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
-
  A - 
buffalo
  B - 
cow
  C - 
chicken
  D - 
egg
2-
-
  A - 
trash
  B - 
pollution
  C - 
pick
  D - 
danger
3-
-
  A - 
bottle
  B - 
recycle
  C - 
packet
  D - 
box
4-
-
  A - 
save
  B - 
water
  C - 
collect
  D - 
leave
5-
-
  A - 
little
  B - 
house
  C - 
field
  D - 
cart
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 294
English 6 - Test 295
English 6 - Test 298
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
English 6 - Test 290
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 291
Big Or Small - Test 05
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
Greetings - Test 05
English 6 - Test 206
Greetings - Test 03
Đề Xuất
English 6 - Test 255
English 6 - Test 241
English 6 - Test 202
English 6 - Test 124
Activities And Seasons - Test 02
Things To Do - Test 11
English 6 - Test 201
English 6 - Test 93
English 6 - Test 235
English 6 - Test 139
Your House - Test 06
The Body - Test 07
Places - Test 07
English 6 - Test 184
The Body - Test 05
English 6 - Test 114
English 6 - Test 10
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters