Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 101
Read the text and then choose the best answer to complete it.


Americans like sport very much. One of the (1) _________ popular kinds of sports in Autumn is football. All the high schools (2)____________ universities have their own teams.
In winter, the most popular kind of sports (3)_____________ basketball. There (4)___________ usually a match every evening in one school gymnasium or another. In some parts of the United States there is a lot of (5)____________ and ice. Many people like skiing and skating.
In the other two (6) ____________, millions of Americans enjoy baseball. The schools have their games in (7) ____________, but the most important professional games are played during summer. Many people (8) ___________ to the games (9) ____________ the radio, watch them on television or read about them (10) __________ the newspapers.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 10:19:07 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
more
  B - 
most
  C - 
more than
  D - 
most than
2-
(2)
  A - 
and
  B - 
or
  C - 
both
  D - 
the
3-
(3)
  A - 
are
  B - 
was
  C - 
were
  D - 
is
4-
(4)
  A - 
be
  B - 
been
  C - 
is
  D - 
are
5-
(5)
  A - 
snow
  B - 
snows
  C - 
snowing
  D - 
the snow
6-
(6)
  A - 
season
  B - 
seasons
  C - 
summer
  D - 
autumn
7-
(7)
  A - 
spring
  B - 
summer
  C - 
season
  D - 
seasons
8-
(8)
  A - 
listening
  B - 
to listen
  C - 
be listening
  D - 
listen
9-
(9)
  A - 
at
  B - 
in
  C - 
on
  D - 
the
10-
(10)
  A - 
in
  B - 
at
  C - 
on
  D - 
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
After School - Test 06
English 7 - Test 183
English 7 - Test 177
English 7 - Test 182
English 7 - Test 176
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 185
English 7 - Test 175
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 02
Đề Xuất
Personal Information - Test 11
English 7 - Test 107
English 7 - Test 17
English 7 - Test 87
Places - Test 01
The World Of Work - Test 02
At Home - Test 09
English 7 - Test 88
Personal Information - Test 03
English 7 - Test 61
English 7 - Test 07
After School - Test 09
The World Of Work - Test 03
English 7 - Test 50
English 7 - Test 143
English 7 - Test 12
English 7 - Test 129
English 7 - Test 23
At School - Test 12
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters