Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 119
Choose the word that best fits each of the blank spaces.


Jack’s birthday is on December 31st. He always has a big party at his house. All of the guests (1) __________ Jack prepares delicious food and everyone (2) ____________ and drinks a lot of champagne.
Jack’s parents don’t (3) ____________. They celebrate New Year’s Eve at home. They (4) ____________ and dance. At night, Jack (5) _____________ to all his friends.


Ngày làm bài: Hôm nay lúc 10:04:35 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
wearing beautiful clothes
  B - 
wore beautiful clothes
  C - 
wears beautiful clothes
  D - 
wear beautiful clothes
2-
(2)
  A - 
eat a lot
  B - 
eats a lot
  C - 
eating a lot
  D - 
ate a lot
3-
(3)
  A - 
go to the party
  B - 
goes to the party
  C - 
went to the party
  D - 
gone to the party
4-
(4)
  A - 
listens to the music
  B - 
listen to the music
  C - 
to listen to the music
  D - 
listenning to the music
5-
(5)
  A - 
say "Happy New Year"
  B - 
said "Happy New Year"
  C - 
says "Happy New Year"
  D - 
to say "Happy New Year"
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
After School - Test 06
English 7 - Test 183
English 7 - Test 177
English 7 - Test 182
English 7 - Test 176
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 185
English 7 - Test 175
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 02
Đề Xuất
At Home - Test 04
English 7 - Test 151
English 7 - Test 104
English 7 - Test 106
English 7 - Test 04
English 7 - Test 122
English 7 - Test 11
At Home - Test 03
At Home And Away - Test 01
English 7 - Test 41
At School - Test 09
English 7 - Test 185
At Home And Away - Test 07
After School - Test 08
English 7 - Test 30
English 7 - Test 100
English 7 - Test 108
At Home - Test 07
English 7 - Test 111
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters