WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

The World Of Work - Test 05
Choose one word that has opposite meaning to thw word in capitals.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 14:02:52 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
EARLY
  A - 
interesting
  B - 
late
  C - 
pleased
  D - 
fine
2-
HARD
  A - 
easy
  B - 
homeless
  C - 
free
  D - 
great
3-
LESS
  A - 
many
  B - 
few
  C - 
more
  D - 
much
4-
WORK
  A - 
repair
  B - 
study
  C - 
rest
  D - 
feed
5-
START
  A - 
begin
  B - 
finish
  C - 
end
  D - 
b & c
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
English 7 - Test 182
English 7 - Test 183
English 7 - Test 180
English 7 - Test 179
English 7 - Test 177
English 7 - Test 01
English 7 - Test 178
English 7 - Test 176
English 7 - Test 185
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
At Home And Away - Test 02
English 7 - Test 02
English 7 - Test 154
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 175
English 7 - Test 04
Đề Xuất
English 7 - Test 40
English 7 - Test 176
English 7 - Test 100
English 7 - Test 153
The World Of Work - Test 07
English 7 - Test 99
English 7 - Test 42
At School - Test 05
English 7 - Test 23
At Home And Away - Test 12
English 7 - Test 103
English 7 - Test 49
English 7 - Test 177
English 7 - Test 167
English 7 - Test 148
At Home And Away - Test 09
Places - Test 02
English 7 - Test 45
English 7 - Test 04
English 7 - Test 118
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters