Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

Places - Test 11
Choose the words or phrases that are not correct in standard English.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:48:16 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
A student needs do a lot of homework before tests.
                    A     B          C                       D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
2-
She tells him how doing that math question.
         A                      B      C     D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
3-
The toy store is next the bakery and the movie theater.
        A                  B                     C             D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
4-
She wants to send a letter for England.
           A           B  C          D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
5-
They would like buying a pen and some stamps.
             A                B                C     D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
6-
Nga's friend need some local stamps.
    A                B                C       D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
7-
He needs talking a bus to go to his school.
        A          B                   C      D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
8-
The bank is between the hotel and the restaurant and it's opposite to the hospital.
                A      B                       C                                            D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
9-
The girl wants to buy some stamps for oversea mail.
                 A          B      C                           D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
10-
She tells me what to get to the market.
         A            B         C  D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
After School - Test 06
English 7 - Test 183
English 7 - Test 177
English 7 - Test 182
English 7 - Test 176
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 185
English 7 - Test 175
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 02
Đề Xuất
At Home - Test 03
English 7 - Test 155
At Home - Test 02
English 7 - Test 45
English 7 - Test 169
English 7 - Test 30
English 7 - Test 114
English 7 - Test 124
At Home - Test 08
English 7 - Test 128
English 7 - Test 173
English 7 - Test 130
English 7 - Test 62
English 7 - Test 163
Places - Test 04
English 7 - Test 154
English 7 - Test 04
English 7 - Test 152
Work And Play - Test 10
At Home And Away - Test 08
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters