Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 107
Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below:
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:30:02 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
In a game of singles, two players play ___________ each other.

  A - 
with
  B - 
against
  C - 
together
  D - 
without
2-
I’m not very fond ____________ detective stories.
  A - 
of
  B - 
in
  C - 
at
  D - 
on
3-
You'll get wet if you go out ______________ a raincoat because it is raining.
  A - 
with
  B - 
and
  C - 
for
  D - 
without
4-
The students are tired __________ watching TV all days.
  A - 
on
  B - 
in
  C - 
of
  D - 
at
5-
Many people participate ___________ jogging every morning.
  A - 
in
  B - 
at
  C - 
on
  D - 
of
6-
We’d like a walk instead ___________ riding a bike.
  A - 
in
  B - 
at
  C - 
on
  D - 
of
7-
Ba is very good ____________ fixing things.
  A - 
in
  B - 
of
  C - 
at
  D - 
on
8-
They study and listen to music _____________ the same time.
  A - 
in
  B - 
the
  C - 
for
  D - 
at
9-
_________ literature, we learn about books and write essays.
  A - 
At
  B - 
In
  C - 
For
  D - 
The
10-
Will you be home ________ dinner tonight?
  A - 
the
  B - 
for
  C - 
of
  D - 
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
After School - Test 06
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
English 7 - Test 183
English 7 - Test 177
English 7 - Test 182
English 7 - Test 176
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 185
English 7 - Test 175
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 02
Đề Xuất
English 7 - Test 152
Back To School - Test 05
English 7 - Test 147
At Home And Away - Test 08
English 7 - Test 38
English 7 - Test 180
English 7 - Test 18
At School - Test 03
English 7 - Test 176
At School - Test 08
English 7 - Test 137
English 7 - Test 12
The World Of Work - Test 10
English 7 - Test 47
At Home - Test 08
English 7 - Test 173
Places - Test 12
English 7 - Test 164
English 7 - Test 08
Places - Test 06
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters