Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

The World Of Work - Test 03
Choose one sentence that has the same meaning as the root one.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:34:32 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
It takes me two hours to do my homework.
  A - 
I do my homework in two hours.
  B - 
I am doing my homework in two hours.
  C - 
I will do my homework in two hours.
  D - 
You should give me two hours to do my homework.
2-
She finds Geography difficult.
  A - 
She thinks Geography is not difficult.
  B - 
She thinks Geography is not easy.
  C - 
She finds Geography interesting.
  D - 
She finds Geography is easy.
3-
His Dad has fewer days off than his Mom.
  A - 
His Mom has more days off than his Dad.
  B - 
His Mon has few days off.
  C - 
His Dad has very few days off.
  D - 
His Mom has many days off.
4-
The summer vacation lasts for three months.
  A - 
We will have a summer vacation in three months.
  B - 
The summer vacation will be three months long.
  C - 
It's a three-month summer vacation.
  D - 
It's a three-months summer vacation.
5-
What is Mr.Jones's job?
  A - 
What is Mr.Jones?
  B - 
What does Mr.Jones do?
  C - 
Where is Mr.Jones work?
  D - 
a & b
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
After School - Test 06
English 7 - Test 183
English 7 - Test 177
English 7 - Test 182
English 7 - Test 176
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 185
English 7 - Test 175
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 02
Đề Xuất
English 7 - Test 18
English 7 - Test 136
English 7 - Test 168
Personal Information - Test 10
Places - Test 07
Personal Information - Test 08
After School - Test 06
English 7 - Test 137
English 7 - Test 96
At Home And Away - Test 05
English 7 - Test 45
Places - Test 04
English 7 - Test 47
English 7 - Test 107
English 7 - Test 38
English 7 - Test 04
English 7 - Test 34
English 7 - Test 03
English 7 - Test 27
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters