WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 104
Fill in each gap with a word, using the information in the timetable.Dear Alice,
Today is the first day of the college term. I have just got my new timetable. The first lesson (1) __________ English. This lesson begins (2) __________ nine o’clock and finishes at ten (3) __________ ten. The next lesson is Geography and then we have a break. The break lasts (4) ___________ twenty to eleven (5) ___________ five to eleven. The two lessons (6) ____________the break are Spanish and Math.
Tomorrow we have Physics (7) __________ the break and then History and English (8)_________ Thursday we have my favorite subject (9) __________ten fifty five and twelve thirty five. There (10) _____________ twenty lessons each week but they all take place in the morning. We are all very tired by lunchtime.Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:20:09 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
is
  B - 
are
  C - 
was
  D - 
be
2-
(2)
  A - 
in
  B - 
on
  C - 
at
  D - 
to
3-
(3)
  A - 
on
  B - 
for
  C - 
in
  D - 
to
4-
(4)
  A - 
for
  B - 
to
  C - 
from
  D - 
5-
(5)
  A - 
in
  B - 
at
  C - 
for
  D - 
to
6-
(6)
  A - 
before
  B - 
after
  C - 
between
  D - 
front
7-
(7)
  A - 
before
  B - 
after
  C - 
from
  D - 
to
8-
(8)
  A - 
on
  B - 
at
  C - 
in
  D - 
to
9-
(9)
  A - 
beside
  B - 
before
  C - 
betwwen
  D - 
after
10-
(10)
  A - 
is
  B - 
are
  C - 
were
  D - 
be
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
English 7 - Test 182
English 7 - Test 183
English 7 - Test 180
English 7 - Test 179
English 7 - Test 177
English 7 - Test 01
English 7 - Test 178
English 7 - Test 176
English 7 - Test 185
At Home And Away - Test 02
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 02
English 7 - Test 154
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 175
English 7 - Test 04
Đề Xuất
English 7 - Test 152
Back To School - Test 05
English 7 - Test 21
English 7 - Test 169
English 7 - Test 84
English 7 - Test 47
Places - Test 05
At Home And Away - Test 03
English 7 - Test 105
English 7 - Test 151
English 7 - Test 103
English 7 - Test 37
English 7 - Test 41
Back To School - Test 10
English 7 - Test 82
English 7 - Test 175
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters