Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 150
Choose the best option to fill in the missing information.

Schools in the USA (1)________ a little different from schools (2)________ Vietnam, there is no school uniform. Classes start (3)________ 8.30 each morning and the school day ends at 3.30 or 4 o’clock. There are no lessons on Saturdays. Students have one hour for lunch and two 20-minute breaks each day. One break is (4)________ the morning, the other is in the afternoon. Students often go to the school cafeteria and buy snacks and drinks at a break or at lunchtime. The most popular after school activities (5)________ baseball, football and basketball.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:28:26 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
are
  B - 
is
  C - 
be
  D - 
will be
2-
(2)
  A - 
on
  B - 
at
  C - 
in
  D - 
to
3-
(3)
  A - 
in
  B - 
between
  C - 
on
  D - 
at
4-
(4)
  A - 
on
  B - 
at
  C - 
in
  D - 
from
5-
(5)
  A - 
are
  B - 
is
  C - 
will be
  D - 
be
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
After School - Test 06
English 7 - Test 183
English 7 - Test 177
English 7 - Test 182
English 7 - Test 176
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 185
English 7 - Test 175
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 02
Đề Xuất
English 7 - Test 48
English 7 - Test 77
English 7 - Test 103
English 7 - Test 28
Places - Test 12
At Home - Test 04
At School - Test 10
English 7 - Test 95
English 7 - Test 138
At Home - Test 01
English 7 - Test 143
English 7 - Test 64
At Home - Test 06
English 7 - Test 09
English 7 - Test 38
English 7 - Test 136
English 7 - Test 67
Personal Information - Test 08
At Home And Away - Test 07
English 7 - Test 03
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters