Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 126
Choose the best answer and fill into the blank.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:51:58 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
- ……………….. are you going to stay there ?
- For two weeks.
  A - 
How much
  B - 
When
  C - 
Where
  D - 
How long
2-
They are going to stay …………………. their uncle and aunt.
  A - 
in
  B - 
at
  C - 
with
  D - 
on
3-
We need a tent to go …………………..
  A - 
fishing
  B - 
camping
  C - 
swimming
  D - 
jogging
4-
I go to the park …………….. a month.
  A - 
one time
  B - 
always
  C - 
three time
  D - 
twice
5-
We are going to see a movie ……………….. Sunday morning.
  A - 
on
  B - 
in
  C - 
at
  D - 
to
6-
She always does ……………….. in the fall.
  A - 
tennis
  B - 
jog
  C - 
swimming
  D - 
aerobics
7-
.............................. is a ball game .
  A - 
skipping
  B - 
soccer
  C - 
badminton
  D - 
playing
8-
In the ...............................it’s is often hot .
  A - 
spring
  B - 
summer
  C - 
winter
  D - 
colder
9-
- What’s the ...........................like in the autumn ?
-It’s cool.
  A - 
time
  B - 
night
  C - 
weather
  D - 
period
10-
- What are you going to do on the ...............................?
- I’m going to visit the Museum.
  A - 
weekend
  B - 
Saturday
  C - 
month
  D - 
day
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
Big Or Small - Test 05
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 05
Greetings - Test 03
Đề Xuất
English 6 - Test 120
English 6 - Test 234
Sport And Pastimes - Test 07
Activities And Seasons - Test 10
The Body - Test 08
Countries - Test 06
English 6 - Test 156
Activities And Seasons - Test 05
Out And About - Test 11
English 6 - Test 233
English 6 - Test 146
English 6 - Test 186
English 6 - Test 142
Out And About - Test 10
English 6 - Test 170
English 6 - Test 85
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters