Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 126
Choose the best answer and fill into the blank.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 03:10:29 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
- ……………….. are you going to stay there ?
- For two weeks.
  A - 
How much
  B - 
When
  C - 
Where
  D - 
How long
2-
They are going to stay …………………. their uncle and aunt.
  A - 
in
  B - 
at
  C - 
with
  D - 
on
3-
We need a tent to go …………………..
  A - 
fishing
  B - 
camping
  C - 
swimming
  D - 
jogging
4-
I go to the park …………….. a month.
  A - 
one time
  B - 
always
  C - 
three time
  D - 
twice
5-
We are going to see a movie ……………….. Sunday morning.
  A - 
on
  B - 
in
  C - 
at
  D - 
to
6-
She always does ……………….. in the fall.
  A - 
tennis
  B - 
jog
  C - 
swimming
  D - 
aerobics
7-
.............................. is a ball game .
  A - 
skipping
  B - 
soccer
  C - 
badminton
  D - 
playing
8-
In the ...............................it’s is often hot .
  A - 
spring
  B - 
summer
  C - 
winter
  D - 
colder
9-
- What’s the ...........................like in the autumn ?
-It’s cool.
  A - 
time
  B - 
night
  C - 
weather
  D - 
period
10-
- What are you going to do on the ...............................?
- I’m going to visit the Museum.
  A - 
weekend
  B - 
Saturday
  C - 
month
  D - 
day
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 294
English 6 - Test 295
English 6 - Test 298
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
English 6 - Test 290
English 6 - Test 207
Greetings - Test 01
English 6 - Test 291
Big Or Small - Test 05
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
Greetings - Test 05
English 6 - Test 107
English 6 - Test 206
Đề Xuất
Out And About - Test 10
Activities And Seasons - Test 09
English 6 - Test 78
English 6 - Test 100
English 6 - Test 24
English 6 - Test 80
Activities And Seasons - Test 02
English 6 - Test 260
English 6 - Test 205
Big Or Small - Test 06
English 6 - Test 191
Sport And Pastimes - Test 08
English 6 - Test 189
English 6 - Test 68
English 6 - Test 105
English 6 - Test 70
English 6 - Test 95
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters