Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 181
Choose the best correct answer ( marked A,B,C or D ) to complete the following sentence.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:50:52 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
We are going to stay _______ a hotel in DaLat .
  A - 
with
  B - 
on
  C - 
at
  D - 
in
2-
- ______ are they going to stay there ?
- For four days.
  A - 
How often
  B - 
How
  C - 
How much
  D - 
How long
3-
The weather _____ hot in the winter.
  A - 
is often
  B - 
often is
  C - 
often isn’t
  D - 
is never
4-
- _____ you speak French?
- No, I don’t.
  A - 
Would
  B - 
Can
  C - 
Do
  D - 
Are
5-
- _____ are Minh’s friends going to stay there ?
- For four days.
  A - 
How often
  B - 
How
  C - 
How much
  D - 
How long
6-
Her hair isn’t short. She has ______ hair.
  A - 
long black
  B - 
black long
  C - 
short black
  D - 
black short
7-
The weather _____ hot in the winter.
  A - 
is often
  B - 
often is
  C - 
often isn’t
  D - 
is never
8-
You and I ______Hanoi Capital next summer vacation.
  A - 
am going to visit
  B - 
are going to visit
  C - 
are visiting
  D - 
are going visit
9-
Nam often_________________to the movies on Sundays.
  A - 
go
  B - 
goes
  C - 
going
  D - 
is going
10-
- What’s the ______ of Mexico City?
- 12 million people.
  A - 
students
  B - 
languages
  C - 
population
  D - 
seasons
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 294
English 6 - Test 295
English 6 - Test 298
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
English 6 - Test 290
English 6 - Test 207
Greetings - Test 01
English 6 - Test 291
Big Or Small - Test 05
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
Greetings - Test 05
English 6 - Test 107
English 6 - Test 206
Đề Xuất
The Body - Test 07
English 6 - Test 92
The Body - Test 01
English 6 - Test 144
Big Or Small - Test 01
English 6 - Test 71
Sport And Pastimes - Test 01
English 6 - Test 182
What Do You Eat? - Test 05
English 6 - Test 216
English 6 - Test 296
English 6 - Test 170
English 6 - Test 54
English 6 - Test 176
Staying Healthy - Test 07
English 6 - Test 18
English 6 - Test 179
Big or Small - Test 08
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters