Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Greetings - Test 07
Odd one out
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 20:48:20 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
-
  A - 
morning
  B - 
afternoon
  C - 
evening
  D - 
bye
2-
-
  A - 
fine
  B - 
good
  C - 
night
  D - 
old
3-
-
  A - 
children
  B - 
we
  C - 
you
  D - 
I
4-
-
  A - 
am
  B - 
say
  C - 
is
  D - 
are
5-
-
  A - 
twenty
  B - 
twelve
  C - 
eight
  D - 
name
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
Big Or Small - Test 05
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 05
Greetings - Test 03
Đề Xuất
English 6 - Test 50
English 6 - Test 243
English 6 - Test 63
Big or Small - Test 11
English 6 - Test 231
English 6 - Test 06
At School - Test 09
Man And The Environment - Test 01
Countries - Test 10
English 6 - Test 252
English 6 - Test 189
English 6 - Test 106
English 6 - Test 253
Activities And Seasons - Test 04
At Home - Test 07
English 6 - Test 32
English 6 - Test 147
English 6 - Test 220
English 6 - Test 02
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters