WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 256
Choose the correct answer. Only one answer is correct.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 16:13:27 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
She .......................... doing aerobics now.
  A - 
are
  B - 
does
  C - 
is
  D - 
has
2-
Lan: ".......................... are you doing, Mai?"
Mai: "I’m reading books."
  A - 
What
  B - 
Who
  C - 
Which
  D - 
When
3-
Mr Anh: "......................... sports do you play, Binh?"
Binh: "I play soccer."
  A - 
Where
  B - 
Who
  C - 
Which
  D - 
When
4-
What do you do in your ..................... time?
  A - 
home
  B - 
busy
  C - 
good
  D - 
free
5-
Lan: "How ........................... do you go swimming?"
Mai: "Once a week."
  A - 
many
  B - 
much
  C - 
old
  D - 
often
6-
Thu’s brother plays tennis three ....................... a week.
  A - 
time
  B - 
day
  C - 
times
  D - 
hour
7-
My students sometimes ......................... their kites.
  A - 
play
  B - 
fly
  C - 
flys
  D - 
run
8-
An: "......................... does Jack often do on Saturdays?"
Mai:"He often goes fishing."
  A - 
When
  B - 
Why
  C - 
Where
  D - 
What
9-
How ......................... seasons are there in a year?
  A - 
much
  B - 
many
  C - 
long
  D - 
often
10-
George ......................... before he goes to school.
  A - 
usually is swimming
  B - 
is usually swimming
  C - 
usually swims
  D - 
swims usually
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 293
English 6 - Test 292
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 297
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 207
Greetings - Test 01
Man And The Environment - Test 05
English 6 - Test 291
English 6 - Test 290
At School - Test 02
English 6 - Test 124
English 6 - Test 206
Greetings - Test 02
Greetings - Test 03
Greetings - Test 05
At School - Test 01
Đề Xuất
English 6 - Test 250
English 6 - Test 249
English 6 - Test 295
At Home - Test 02
Countries - Test 02
English 6 - Test 284
Places - Test 10
English 6 - Test 204
English 6 - Test 129
Activities And Seasons - Test 11
English 6 - Test 122
English 6 - Test 12
English 6 - Test 155
English 6 - Test 16
At School - Test 10
English 6 - Test 98
English 6 - Test 61
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters