Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 256
Choose the correct answer. Only one answer is correct.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:29:06 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
She .......................... doing aerobics now.
  A - 
are
  B - 
does
  C - 
is
  D - 
has
2-
Lan: ".......................... are you doing, Mai?"
Mai: "I’m reading books."
  A - 
What
  B - 
Who
  C - 
Which
  D - 
When
3-
Mr Anh: "......................... sports do you play, Binh?"
Binh: "I play soccer."
  A - 
Where
  B - 
Who
  C - 
Which
  D - 
When
4-
What do you do in your ..................... time?
  A - 
home
  B - 
busy
  C - 
good
  D - 
free
5-
Lan: "How ........................... do you go swimming?"
Mai: "Once a week."
  A - 
many
  B - 
much
  C - 
old
  D - 
often
6-
Thu’s brother plays tennis three ....................... a week.
  A - 
time
  B - 
day
  C - 
times
  D - 
hour
7-
My students sometimes ......................... their kites.
  A - 
play
  B - 
fly
  C - 
flys
  D - 
run
8-
An: "......................... does Jack often do on Saturdays?"
Mai:"He often goes fishing."
  A - 
When
  B - 
Why
  C - 
Where
  D - 
What
9-
How ......................... seasons are there in a year?
  A - 
much
  B - 
many
  C - 
long
  D - 
often
10-
George ......................... before he goes to school.
  A - 
usually is swimming
  B - 
is usually swimming
  C - 
usually swims
  D - 
swims usually
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
Big Or Small - Test 05
At School - Test 02
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 05
Greetings - Test 03
Đề Xuất
At Home - Test 02
English 6 - Test 141
English 6 - Test 56
English 6 - Test 96
English 6 - Test 191
Man And The Environment - Test 02
English 6 - Test 219
Staying Healthy - Test 04
English 6 - Test 109
English 6 - Test 154
English 6 - Test 34
English 6 - Test 278
Countries - Test 07
English 6 - Test 46
English 6 - Test 296
English 6 - Test 156
English 6 - Test 270
English 6 - Test 50
English 6 - Test 10
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters