Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Out And About - Test 02
Choose the correct answer. Only one answer is correct.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:14:57 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
It’s five o’clock______the afternoon.
  A - 
at
  B - 
on
  C - 
in
  D - 
about
2-
His father is ______.
  A - 
taxi
  B - 
driver taxi
  C - 
a taxi
  D - 
a taxi driver
3-
Complete the square.

  A - 
another
  B - 
that
  C - 
different
  D - 
ours
4-
A: ______is waiting?
B: Fred is
  A - 
Where
  B - 
What
  C - 
Why
  D - 
Who
5-
Mr. Binh is driving______Hanoi. at
  A - 
untill
  B - 
to
  C - 
reach
6-
They’re loading the truck_____fruits.
  A - 
with
  B - 
in
  C - 
over
  D - 
on
7-
A: Are Minh and Trung doing their math exercises?
B: Yes, ________ .
  A - 
there’re
  B - 
they are
  C - 
they’re
  D - 
there are
8-
Are the children playing_____?
  A - 
a soccer
  B - 
the soccer
  C - 
soccer
  D - 
for soccer
9-
Which word is the odd one out?
  A - 
ceiling
  B - 
computer
  C - 
television
  D - 
radio
10-
A: I work for a newspaper . ______about you?
B:I’m a secretary.
  A - 
Which
  B - 
Who
  C - 
Where
  D - 
What
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 294
English 6 - Test 295
English 6 - Test 298
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
English 6 - Test 290
English 6 - Test 207
Greetings - Test 01
English 6 - Test 291
Big Or Small - Test 05
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
English 6 - Test 107
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
Greetings - Test 05
English 6 - Test 206
Đề Xuất
Man And The Environment - Test 05
English 6 - Test 48
English 6 - Test 55
English 6 - Test 185
English 6 - Test 284
English 6 - Test 94
Out And About - Test 05
English 6 - Test 236
Activities And Seasons - Test 01
English 6 - Test 290
Things To Do - Test 09
Making Plans - Test 10
What Do You Eat? - Test 08
English 6 - Test 115
English 6 - Test 105
English 6 - Test 223
Man And The Environment - Test 09
Making Plans - Test 06
Activities And Seasons - Test 08
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters