WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

The Body - Test 02
Choose the correct answer. Only one answer is correct.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 12:08:43 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Bobby________big blue eyes.
  A - 
is
  B - 
are
  C - 
has
  D - 
have
2-
Angela and Rose_____dinner now.
  A - 
has
  B - 
have
  C - 
is having
  D - 
are having
3-
Look! The bus______ .
  A - 
comes
  B - 
come
  C - 
is coming
  D - 
are coming
4-
Which sentence is correct ?
  A - 
Have you got any pencils? (1)
  B - 
Do you have any pencils? (2)
  C - 
You have any pencils? (3)
  D - 
(1) & (2)
5-
A: ______
B: They are playing volleyball.
  A - 
Who are they playing with?
  B - 
What do they do?
  C - 
Why are they playing volleyball?
  D - 
What are they doing?
6-
My grandfather ______ TV every night.
  A - 
watches
  B - 
watch
  C - 
is watching
  D - 
are watching
7-
We ______ to music now.
  A - 
listen
  B - 
listens
  C - 
are listening
  D - 
is listening
8-
A: ______
B: She has five pens.
  A - 
Are those her pens?
  B - 
Are her pens exoensive?
  C - 
How many pens does she have?
  D - 
What are these?
9-
A: ______
B: Jim and Jack are.
  A - 
What do they do?
  B - 
Who is jogging in the park?
  C - 
Who are jogging in the park?
  D - 
What are they doing?
10-
I often watch TV ______ night.
  A - 
on
  B - 
in
  C - 
for
  D - 
at
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
Big Or Small - Test 05
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 05
Greetings - Test 03
Đề Xuất
What Do You Eat? - Test 08
English 6 - Test 109
English 6 - Test 253
English 6 - Test 199
English 6 - Test 161
English 6 - Test 291
Your House - Test 07
English 6 - Test 244
English 6 - Test 20
English 6 - Test 11
Places - Test 07
English 6 - Test 282
Out And About - Test 05
Big Or Small - Test 02
English 6 - Test 216
At Home - Test 06
English 6 - Test 195
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters