Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 04
Choose the correct answer.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:43:24 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
How ......... Lan fell ?
  A - 
do
  B - 
does
  C - 
is
  D - 
are
2-
A:What ....... you like ?
B:I’d like some noodles.
  A - 
will
  B - 
would
  C - 
do
  D - 
are
3-
A:......... is he doing?
B:He’s listening to music
  A - 
Where
  B - 
Who
  C - 
What
  D - 
When
4-
......... beef does she want ?
  A - 
How much
  B - 
How many
  C - 
How
  D - 
How long
5-
Mai needs ........ chocolates.
  A - 
a bar of
  B - 
a packet of
  C - 
a box of
  D - 
a bottle of
6-
Nam is ........... He’d like to sit down.
  A - 
tired
  B - 
hungry
  C - 
thirsty
  D - 
cold
7-
He ......... his bicycle at the moment.
  A - 
rides
  B - 
is riding
  C - 
ride
  D - 
to ride
8-
Phanxipang is the .......... mountain in Viet Nam.
  A - 
high
  B - 
higher
  C - 
highest
  D - 
the highest
9-
I’d like....... orange, please.
  A - 
an
  B - 
a
  C - 
any
  D - 
some
10-
Miss Hoa has …………. Lips
  A - 
long
  B - 
full
  C - 
short
  D - 
round
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 294
English 6 - Test 295
English 6 - Test 298
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
English 6 - Test 290
English 6 - Test 207
Greetings - Test 01
English 6 - Test 291
Big Or Small - Test 05
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
Greetings - Test 05
English 6 - Test 107
English 6 - Test 206
Đề Xuất
English 6 - Test 287
English 6 - Test 62
English 6 - Test 100
English 6 - Test 84
English 6 - Test 139
At School - Test 01
English 6 - Test 184
Big Or Small - Test 05
The Body - Test 02
Staying Healthy - Test 08
English 6 - Test 13
Activities And Seasons - Test 06
English 6 - Test 298
English 6 - Test 228
What Do You Eat? - Test 06
Making Plans - Test 03
Making Plans - Test 05
English 6 - Test 202
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters